Arkiv för juni, 2013

Över 70 stockholmare överklagar utdelning från de kommunala bostadsbolagen

19 juni, 2013

Enligt förvaltningsrätten har ett 70-tal stockhomare överklagat Stockholms stads kommunfullmäktige beslut från den 27 maj om utdelning på 1900 miljoner kronor från de kommunala bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem till kommunen. Utdelningen ska användas för åtgärder inom kommunens bostadsförsörjningsansvar enligt 5.1 § i lagen om allmännyttiga bostadsbolag.

Kommunfullmäktige beslutade också om att ytterligare 1450 miljoner kronor ska utdelas enligt 4 § i samma lag. Den summan överklagas också eftersom den är högre än vad lagen tillåter.

Överklagandet bygger på att kommunfullmäktiges beslut strider mot lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag* på flera punkter.

Enligt 4 § kan överföring ske av halva nettoöverskottet som uppkommit efter försäljning av fastigheter under föregående år. Enligt 5 § får överföring ske av överskott som uppkommit under föregående år bland annat om det används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar för åtgärder som främjar integration och social sammanhållning.

De av staden beslutade värdeöverföringarna enligt 4 § på 1450 miljoner kronor, överskrider det tillåtna eftersom överföringen som har beslutats är större än det nettoöverskott som uppkommit vid försäljning av fastighet. Man har här helt bortsett från de försäljningskostnader bolagen har haft vilket gör att överföringen åtminstone bör vara 299 miljoner kronor lägre än vad staden har beslutat om.

De av staden beslutade värdeöverföringarna enligt 5 § kommer att användas för åtgärder som ligger utanför det ändamål som omfattas samma lag.
Ett stort antal av de åtgärder som staden avser att använda överföringarna till ryms inte inom ”kommunens bostadsförsörjningsansvar”, det gäller exempelvis upprustning av infrastruktur, liksom byggnation av affärslokaler, tågbanor, jobbtorg och lokala poliskontor.

Och slutligen överskrider de beslutade värdeöverföringarna, enligt 4 och 5 §§, det resultat från föregående år som är disponibelt enligt lagen.

* Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (AKBL 2010:879) trädde i kraft den 1 januari 2011.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius