Arkiv för februari, 2014

Ökat tryck på kommunerna i Stockholmsregionen att skrota parkeringsnormen

26 februari, 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare framhållit parkeringsnormens påverkan på bostadsbyggandet; ju fler parkeringsplatser som krävs, desto dyrare och svårare blir bostadsbyggandet. Trafikverket har också konstaterat att parkeringsnormer saknar stöd i forskning och att landets större städer behöver hitta nya förhållningssätt till parkering. För några dagar sedan presenterade Nybyggarkommissionen 63 förslag för ökat byggande; ett av dessa var ”Sänk parkeringsnormen”.

Nu sällar sig White arkitekter och Sweden Green Building Council, en ideell förening inom den svenska bygg- och fastighetssektorn som verkar för grönt byggande, till den opinion som vill se en sänkt eller skrotad parkeringsnorm. De presenterar nio förslag på lösningar som skapar möjlighet att bygga vackra, täta och hållbara städer; ett av dessa är ”Skrota parkeringsnormen”. De menar att bland ungdomar i åldern 18-24 år har bilinnehavet minskat med 70 procent de senaste tjugo åren. Krav på parkering för varje bostad känns otidsenligt. Städerna ska planeras för cyklar, bilpooler och kollektivtrafik, då kan resurserna användas för att bygga bostäder istället för parkeringar.

Av presentationen framgår också att bostadsbyggandet bör bli en av valrörelsens stora frågor och att vi inte får slösa tid på nya utredningar. 

http://www.expressen.se/debatt/sa-skapar-vi-vackra-och-grona-stader/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Ännu en utredning – regeringen ska se över och analysera bostadssituationen i storstadsregionerna

25 februari, 2014

Regeringen beslutade den 20 februari 2014 om ett kommittédirektiv: ”Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna”. En utredare ska se över och analysera bostadssituationen i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den kan förbättras. Det övergripande syftet är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Regeringen menar att bristen på bostäder i storstadsregionerna begränsar rörligheten, vilket i sin tur begränsar tillväxten. Det innebär problem för företag att rekrytera arbetskraft, men det påverkar också möjligheten för unga att flytta hemifrån. Bostadsbristen kan också få till följd att studenter som har antagits till en utbildning inte kan utnyttja sin plats då de inte kan få tag på en bostad på studieorten. Vidare menar regeringen att det behövs särskilda åtgärder riktade till storstadsområdena och att utredningens förslag ska ligga inom ramen för den rådande modellen för svensk bostadspolitik.

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att regeringen helt och hållet anammat regionens problembild när det gäller bostadssituationen i Stockholm. Regeringen tar också avstånd från marknadshyror.

Men, det är anmärkningsvärt att regeringen, efter snart åtta år vid makten, behöver hjälp med att se över och analysera bostadssituationen i storstadsregionerna. Det borde regeringen ha gjort vid det här laget. Den borde också för länge sedan ha börjat göra något åt den akuta bostadsbristen. Nu får vi vänta till september 2015. På ännu en utredning.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nybyggarkommissionen: Regionernas inflytande över planering och genomförande i bostadssektorn måste öka

24 februari, 2014

Nybyggarkommissionen, bestående av Göran Persson, f.d. statsminister, Agneta Dreber, f.d. borgarråd i Stockholm och Olle Wästberg, f.d. statssekreterare finansdepartementet, har haft i uppdrag att utforma en bostadspolitisk agenda med anledning av det låga bostadsbyggandet. Uppdraget finansierades av NCC, Nordea och Tyréns.

Torsdag den 20 februari 2014 presenterade kommissionen sin rapport med 63 förslag för ökat byggande. Av rapporten framgår bland annat att den svenska urbaniseringen är den kraftigaste i hela EU och att problemet med bostadsförsörjningen är kanske allra mest tydligt i Stockholm. Kommissionen identifierar reformområden som 1) Hyresmarknaden i Stockholm är inte välfungerande, vilket hämmar tillväxten i regionen, 2) Regionernas inflytande över planering och genomförande i bostadssektorn måste öka, samt 3) Staten måste återigen gå in och ta ansvar i bostadsfrågan. Av de 63 förslagen kan nämnas 1) De regionala utvecklingsprogrammen bör få rättsverkan, 2) Sänk parkeringsnormen, 3) Likställ spelreglerna för hyres- och bostadsrätten, 4) Inför ROT-avdrag för hyresrätter, 5) Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens hyressättning, 6) Använd tomträtten i högre utsträckning, samt 7) Använd allmännyttan som draglok för den lokala bostadsmarknaden.

Vid kommissionens presentation menade den att det finns för få bostäder, att de är för dyra och att hyresrätterna är för få. Kommissionen ansåg också att bostadsfrågan behöver behandlas med ett helhetsperspektiv direkt under statsministern. Bostadsfrågan innehåller så många dimensioner som inte kan ses separat; den har en social dimension, en skattemässig och en som har att göra med det kommunala självstyret. Kommuner ska inte få hindra en regions utveckling genom att inte se till att bostäder byggs. Då ska staten kunna gripa in. Staten ska också kunna belöna kommuner som ser till att bostäder byggs med infrastruktursatsningar. Vidare framhöll kommissionen att det är miljövänligt att bo i storstäder, förtätningar är önskvärda.

Utöver Persson, Dreber och Wästberg deltog även bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson, vid torsdagens presentation. Återigen medgav bostadsministern att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

SCB: Hyresrätten prioriteras inte när bostadsbyggandet ökar i Stockholmsregionen

20 februari, 2014

Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar nya siffror för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen; hyresrättens andel av påbörjade bostadslägenheter i flerbostadshus under 2013 var 36,8 procent. Motsvarande siffra för bostadsrätten var 63,1 procent (ett fåtal äganderätter påbörjades också). Hyresrätten prioriteras således inte när bostadsbyggandet tar fart i regionen.

Det är ändå positivt att bostadsbyggandet ökar i Stockholmsregionen; antalet påbörjade bostadslägenheter i flerbostadshus ökade mellan 2012 och 2013 från 5 466 till 9 811. Antalet hyresrätter ökade från 1 668 till 3 612. Det är också positivt att andelen hyresrätter ökade mellan 2012 och 2013 från 30,5 procent till 36,8 procent.

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-ombyggnad/Nybyggnad-av-bostader/5595/5602/Behallare-for-Press/370334/

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Sänkt parkeringsnorm positivt för bostadsbyggandet

18 februari, 2014

Parkeringsnormer påverkar bostadsbyggandet och det är kommunerna som styr detta genom att bestämma hur många parkeringsplatser som krävs till nya lägenheter. Ju fler parkeringsplatser som krävs, desto dyrare och svårare blir bostadsbyggandet.

En parkeringsplats per nyproducerad lägenhet har varit gällande parkeringsnorm på senare tid i Stockholm. En norm som både fördyrat och försvårat bostadsbyggandet. Kostnaden kan vara flera hundra tusen kronor per lägenhet. Men Stockholms stad ska nu bli mer flexibel när det gäller parkeringsnormen, bland annat ska gröna parkeringstal utvecklas; kraven sänks på antal parkeringsplatser om cykelrum ordnas. Det kan också handla om närhet till kollektivtrafik och tillgång till bilpool.

Trafikverket konstaterade i en rapport förra året att parkeringsnormer saknar stöd i forskning och att landets större städer behöver hitta nya förhållningssätt till parkering.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ladcyklar-kan-ersatta-p-platser_8997442.svd

 

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson