Ännu en utredning – regeringen ska se över och analysera bostadssituationen i storstadsregionerna

25 februari, 2014

Regeringen beslutade den 20 februari 2014 om ett kommittédirektiv: ”Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna”. En utredare ska se över och analysera bostadssituationen i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den kan förbättras. Det övergripande syftet är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2015.

Regeringen menar att bristen på bostäder i storstadsregionerna begränsar rörligheten, vilket i sin tur begränsar tillväxten. Det innebär problem för företag att rekrytera arbetskraft, men det påverkar också möjligheten för unga att flytta hemifrån. Bostadsbristen kan också få till följd att studenter som har antagits till en utbildning inte kan utnyttja sin plats då de inte kan få tag på en bostad på studieorten. Vidare menar regeringen att det behövs särskilda åtgärder riktade till storstadsområdena och att utredningens förslag ska ligga inom ramen för den rådande modellen för svensk bostadspolitik.

Hyresgästföreningen region Stockholm konstaterar att regeringen helt och hållet anammat regionens problembild när det gäller bostadssituationen i Stockholm. Regeringen tar också avstånd från marknadshyror.

Men, det är anmärkningsvärt att regeringen, efter snart åtta år vid makten, behöver hjälp med att se över och analysera bostadssituationen i storstadsregionerna. Det borde regeringen ha gjort vid det här laget. Den borde också för länge sedan ha börjat göra något åt den akuta bostadsbristen. Nu får vi vänta till september 2015. På ännu en utredning.