Nybyggarkommissionen: Regionernas inflytande över planering och genomförande i bostadssektorn måste öka

24 februari, 2014

Nybyggarkommissionen, bestående av Göran Persson, f.d. statsminister, Agneta Dreber, f.d. borgarråd i Stockholm och Olle Wästberg, f.d. statssekreterare finansdepartementet, har haft i uppdrag att utforma en bostadspolitisk agenda med anledning av det låga bostadsbyggandet. Uppdraget finansierades av NCC, Nordea och Tyréns.

Torsdag den 20 februari 2014 presenterade kommissionen sin rapport med 63 förslag för ökat byggande. Av rapporten framgår bland annat att den svenska urbaniseringen är den kraftigaste i hela EU och att problemet med bostadsförsörjningen är kanske allra mest tydligt i Stockholm. Kommissionen identifierar reformområden som 1) Hyresmarknaden i Stockholm är inte välfungerande, vilket hämmar tillväxten i regionen, 2) Regionernas inflytande över planering och genomförande i bostadssektorn måste öka, samt 3) Staten måste återigen gå in och ta ansvar i bostadsfrågan. Av de 63 förslagen kan nämnas 1) De regionala utvecklingsprogrammen bör få rättsverkan, 2) Sänk parkeringsnormen, 3) Likställ spelreglerna för hyres- och bostadsrätten, 4) Inför ROT-avdrag för hyresrätter, 5) Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens hyressättning, 6) Använd tomträtten i högre utsträckning, samt 7) Använd allmännyttan som draglok för den lokala bostadsmarknaden.

Vid kommissionens presentation menade den att det finns för få bostäder, att de är för dyra och att hyresrätterna är för få. Kommissionen ansåg också att bostadsfrågan behöver behandlas med ett helhetsperspektiv direkt under statsministern. Bostadsfrågan innehåller så många dimensioner som inte kan ses separat; den har en social dimension, en skattemässig och en som har att göra med det kommunala självstyret. Kommuner ska inte få hindra en regions utveckling genom att inte se till att bostäder byggs. Då ska staten kunna gripa in. Staten ska också kunna belöna kommuner som ser till att bostäder byggs med infrastruktursatsningar. Vidare framhöll kommissionen att det är miljövänligt att bo i storstäder, förtätningar är önskvärda.

Utöver Persson, Dreber och Wästberg deltog även bostadsminister Stefan Attefall (KD) och Veronica Palm (S), bostadspolitisk talesperson, vid torsdagens presentation. Återigen medgav bostadsministern att hyresrätten är skattemässigt missgynnad.