Arkiv för mars, 2014

Bostadsbristen kan avgöra valet

31 mars, 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare rapporterat om Opinion Stockholms undersökning om vilka frågor stockholmarna tycker är viktiga i valet 2014; för unga stockholmare är bostadsbristen den viktigaste valfrågan i valet 2014 medan den för alla stockholmare rankas som den tredje viktigaste valfrågan.

Stockholmarnas värdering av bostadsfrågan håller i sig.

http://www.metro.se/nyheter/sjukvard-viktigaste-valfragan-for-stockholmarna/EVHncD!a1BQTjH6OnWW6/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Länsstyrelsen: Hyresrätten är lätt att byggstarta och inte så konjunkturkänslig

Länsstyrelsen i Stockholms län har på regeringens uppdrag inventerat icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. Resultatet redovisas i rapporten ”Outnyttjade detaljplaner för bostäder – lägesbild i 13 av länets kommuner i mars 2014”.

Av rapporten framgår att det idag finns nära 100 verksamma byggherrar i länet. Nästan samtliga detaljplaner som studerats har visat sig vara planerade för bostads- eller äganderätter. Att inga ordinarie hyresrättsprojekt dykt upp i inventeringen kan bero på att marknaden för hyresrättsprojekt är mindre konjunkturkänslig och visar troligen att hyresrättsprojekt är lättare att byggstarta. Byggherrar agerar på en marknad och bygger när förutsättningarna är de rätta för målgrupper som har råd att efterfråga en ny bostad.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Regeringen funderar på om kommunerna ska få behålla sitt planmonopol

28 mars, 2014

Under rubriken ”Tukta byggsyndarna” behandlar ledarsidan i en dagstidning bostadsbristen i Stockholmsregionen;

Det tar knappt en kvart att åka från Stockholms central till Danderyd. Närheten till natur och vatten gör kommunen till en attraktiv bostadsort, skriver kommunen på hemsidan. Och byggbar mark saknas egentligen inte. Ändå märks det inte i de lokala byggplanerna att kommunen är belägen mitt i en av Europas snabbast expanderande storstadsregioner. I Danderyd tycks den akuta bostadsbristen tas med ro. Mellan 2006 och 2012 borde Danderyd ha byggt nästan dubbelt så många nya bostäder för att möta kommunens befolkningsökning under samma period. Det illustrerar en bister sanning om bostadsbristen i storstäderna: till stor del ligger problemet i händerna på lokala politiker som saknar ambitioner att bygga.

Stockholms handelskammare har presenterat uppgifter som visar att en tredjedel av regionens snabbast växande företag har haft problem med att rekrytera personal på grund av läget på bostadsmarknaden. Bostadsbristen är en spärr för tillväxten. Samhällets alla delar behöver en fungerande bostadsmarknad, och samtidigt anser sig ingen enskild kommun bära skulden för att marknaden har gått sönder. Det är ohållbart.

Bostadsministern måste använda det påtryckningsmedel som regeringen har fört upp på bordet: Om kommuner i tillväxt­regionerna inte tar bostadsbyggandet på tillräckligt allvar kan de berövas sitt planmonopol.

I väntan på skarpa förslag får de kommunala byggsyndarna helt enkelt stå i skamvrån.

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/tukta-byggsyndarna/

I annan media framkommer att statsministern menar att kommunerna har stor makt när det gäller bostadsbyggandet, där ligger planmonopolet. Det är kommunerna som fattar markanvisnings- och detaljplansbesluten. Och oj, vad de fördröjer detta, säger statsministern.

Professorer på KTH anser att beslutsfattande på regional nivå skulle innebära ett stort steg mot ökat bostadsbyggande. Om kommunerna inte får bestämma finns förutsättningar för att bygga mer.

http://www.metro.se/nyheter/reinfeldt-kommunerna-saktar-byggen/Hdzncz!I95ndSHUPM9l1zXTxBmaQ/

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Från seminariet ”Stockholmsmarknaden 2014”: Lyft bostadspolitikens betydelse

26 mars, 2014

Fastighetsvärlden arrangerade den 25 mars seminariet ”Stockholmsmarknaden 2014 – Nya spår för tillväxten” där bostadsbristen i Stockholmsregionen var den fråga som var mest aktuell.

Magdalena Andersson (S), ekonomisk-politisk talesperson pratade om utmaningar för Stockholmsregionen. Hon menade att bostadsbyggandet är en sådan utmaning där det behövs stimulans för byggande av hyresrätter och att bostadspolitikens betydelse lyfts genom en nationell byggpakt där bostadsmarknadens aktörer samverkar för att få fart på bostadsbyggandet. Hon tog klart ställning mot marknadshyror.

Annika Winsth, chefekonom Nordea ifrågasatte det kommunala självbestämmandet när det gäller bostadsbyggandet och efterfrågade en mer nationell bostadspolitik. Hon pekade på problemet med att det finns kommuner som inte ser till att det byggs och på så sätt bromsar Stockholmsregionens utveckling. Hon pratade också om de stigande priserna på bostadsrätter och den segregering som följer. En sådan segregering är inte önskvärd.

Stockholmsförhandlingen med utbyggnaden av tunnelbanan och de nya bostäder som planeras med anledning av den diskuterades. Catharina Håkansson Boman, regeringens förhandlare i Stockholmsförhandlingen menade att det som är bra för Stockholm är bra för landet. Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka gjorde bedömningen att av de nya bostäderna som ska byggas i Nacka kommer ca 30 procent vara hyresrätter. Emelie Grind, stadsbyggnadsstrateg Järfälla kommun trodde att hälften av de nya bostäderna i Järfälla kommer vara hyresrätter.

Pernilla Arnrud Melin, IPD visade att det är lönsamt att äga och investera i bostadsfastigheter; totalavkastningen på bostäder 2013 var 7 procent. Ser man till perioden 2003-2013 var totalavkastningen 7,6 procent.

I ett panelsamtal pekade Anders Danielsson, vice VD Skanska på vikten av social hållbarhet i samband med bostadsbyggande. Han ifrågasatte också det nu gällande hyressättningssystemet. Göran Cars, professor i samhällsplanering KTH ville avskaffa det kommunala planmonopolet.

En av de som hade uppdraget som moderator, Willy Wredenmark, avslutade med att framhålla att Stockholmsregionen behöver politiker som inte är rädda för att förlora makten.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Stockholms Handelskammare: Lidingö och Danderyd tar inte ansvar för Stockholmsregionen

21 mars, 2014

Stockholms Handelskammare visar att Stockholmsregionen växer ännu snabbare än vad tidigare prognoser visat. Om 20 år bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i huvudstadsregionen. Sverige följer samma mönster som stora delar av världen – det är i de stora städerna i varje land som de stora befolkningsökningarna sker.

Men det finns ett problem med den stora ökningen av människor i Stockholmsregionen – bostadsbristen, som redan i dag är akut. Handelskammaren menar att bostadsbristen är det som möjligtvis skulle kunna få den här utvecklingen att stanna av. Det behöver byggas fler bostäder. Handelskammaren menar vidare att Sundbyberg och Solna är exempel på kommuner som har satsat på befolkningstillväxt genom att försöka få fram nya bostäder men att regionen har kommuner som inte växer särskilt mycket och som kanske inte vill växa, det är problematiskt med kommuner som Lidingö och Danderyd som inte är beredda att ta ansvar för regionen. 

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-vaxer-i-rekordfart_3381290.svd

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson