Arkiv för april, 2014

Stockholms Byggmästareförening: Kommunerna i fokus för ökat bostadsbyggande

7 april, 2014

Stockholms Byggmästareförening arrangerade idag på Kulturhuset, Sergels torg ett panelsamtal om bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Medverkade gjorde Anette Frumerie, Besqab, Nancy Mattsson, JM, Martin Arkad, Järntorget och Martin Bucht, Skanska. Föreningen menar att bostadsbristen är ett hot mot regionens utveckling och man vill vara med och bidra till att åtgärda bostadsbristen. Under panelsamtalet kom kommunerna i fokus; byggherrarna upplever ett problem med att kommunerna har planmonopol, deras gestaltningsprogram och för detaljerade detaljplaner. Byggherrarna menar att standardiserade bostäder skulle ge en lägre byggkostnad men att kommunerna säger nej, kommunerna vill istället ha platsanpassade bostäder vilket innebär högre byggkostnad.

Föreningen presenterade tio punkter för ökat bostadsbyggande, ett förslag till kommunerna i Stockholmsregionen. Bland förslagen märks att kommunerna ska föra en ny markprissättningspolitik och ta ansvar för bostadsförsörjningen genom att utveckla dialogen med allmänheten.

Byggherrarna kan tänka sig att ta ett ökat ansvar för bostadsbyggandet i regionen genom att ha lägre avkastningskrav och mer aktivt söka markanvisning för hyresrätter.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Inspirationsträff med Lennart Weiss 2 april 2014

3 april, 2014

Igår var det dags för årets första inspirationsträff för förtroendevalda. Lennart Weiss, kommersiell direktör på byggföretaget Veidekke talade om varför det byggs så lite idag, och vad som behöver göras för att få igång bostadsbyggandet och byggandet av hyresrätter.

På en genomgång av hur den svenska bostadspolitiken förändrats följde en analys av dagens regelsystem och system för att finansiera byggande, som bland annat får till effekt att unga vuxna är nästintill utestängda från bostadsmarknaden.  Inspirationsträffen, med kvällsmingel och after work, var den första för i år och välbesökt.

Drygt 50 förtroendevalda kom på inspirationsträffen och frågestunden efter föredraget, som leddes av Greger Björkegren, regionordförande, var intensiv. En intressant och inspirerande kväll!

DSC_0509DSC_0586 DSC_0573 DSC_0541 DSC_0537 DSC_0536 DSC_0531 DSC_0519 DSC_0463 DSC_0478 DSC_0479 DSC_0494

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Boverket om det svenska hyressättningssystemet

Boverket behandlar återigen hyressättningssystemet, nu i rapporten ”Det svenska hyressättningssystemet”. I slutet av förra året gjorde man samma sak och menade då bland annat att bruksvärdessystemet orsakar en betydande del av den akuta bostadsbristen. Denna gång är Boverket betydligt mer nyanserad.

Av rapporten framgår att antalet hyresrätter i Stockholmsregionen minskat mycket kraftigt från 1990. Det rör sig om en minskning på ungefär 20 procent mellan år 2012 jämfört med år 1990. Förklaringen är till största delen det stora antalet hyresrätter som omvandlats till bostadsrätter. Mellan 1991 och 2012 ombildades ungefär 132 000 hyresrätter till bostadsrätter i Storstockholm.

Myndigheten menar att det är tveksamt om hyressättningssystemet är motiverat mot bakgrund av det övergripande bostadspolitiska målet och hänvisar till det tyska systemet. Sabo har på ett utmärkt sätt undersökt det tyska systemet och menar att tyska marknadshyror inte löser den svenska bostadsbristen. Sabo:s slutsatser är bland annat att det svenska systemet är mer uthålligt, marknadshyror skulle innebära en förhållandevis stor förmögenhetsöverföring från allmänheten till hyresvärdarna och att inget hyressättningssystem löser problemen med en kraftig bostadsbrist – det måste helt enkelt byggas mer. Boverket tillstår att om hyressättningen vore mer marknadsbaserad skulle säkerligen hyresskillnaderna mellan länen vara betydligt större och att det sannolikt skulle innebära stigande hyror i hela Stockholmsregionen.

Å andra sidan är det tydligt att Boverket tagit intryck av Hyresgästföreningen; man vet att det är hyresrätter som efterfrågas av de inflyttade grupperna till Stockholmsregionen och att social housing blir aktuellt vid en större reform av hyressättningssystemet. Boverket konstaterar också att det idag inte finns någon hyresreglering  i Sverige. Hyresregleringen togs bort i samband med införandet av bruksvärdessystemet. I princip råder avtalsfrihet mellan hyresgäst och hyresvärd.

Av rapporten framgår också att förklaringen till det låga byggandet av hyresrätter bland annat är att bostadsrätter är skattemässigt gynnade. Empiriska studier som analyserat vilka effekter avregleringar i andra länder fått på nyproduktionen av hyresbostäder tyder på att dessa effekter är av mer blygsamt slag.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Skanska vill ha marknadsmässiga hyror i hela hyresbeståndet

1 april, 2014

Skanska presenterade idag sin bostadspolitiska rapport ”Avskaffa bostadsbristen” på ett frukostseminarium där Anders Danielsson, vice VD Skanska och Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall (KD) deltog. Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dagbladet och Anders Gardebring, YIMBY kommenterade sedan i ett panelsamtal rapporten och den bostadspolitiska situationen i framför allt Stockholmsregionen.

Av rapporten framgår att Skanska vill att bruksvärdessystemet fasas ut och marknadsmässiga hyror gradvis introduceras i hela hyresbeståndet. Skanska menar att hyrorna hålls nere på konstgjord väg. Hyresgästföreningen region Stockholm fanns på plats på frukostseminariet och efterfrågade en analys. Någon sådan kunde inte presenteras. Detta är ofta fallet när krav på marknadshyror framförs; man har inte gjort en analys och kan inte visa hur marknadshyror skulle förbättra bostadssituationen i Stockholmsregionen.

Anders Danielsson tog i sin inledande presentation upp problemet med att kommunerna har olika politik när det gäller prissättningen på mark, detta ger ingen förutsägbarhet och påverkar bostadsbyggandet negativt. Han uppskattade också att 50 procent av byggkostnaderna i Stockholmsregionen utgörs av markpris, skatter och avgifter. De andra 50 procenten kan byggherrarna påverka.

Ulf Perbo fokuserade på kommunernas roll. Deras agerande är ett problem. Regeringen överväger en strategi som går ut på att åtgärda ineffektiv ansvarsstruktur för planmonopol och bostadsförsörjning. Det är tydligt att kommunernas ställning ifrågasätts.

Hyresgästföreningen region Stockholm noterar att ”hyresregleringen” används flitigt av förespråkare för marknadshyror i den bostadspolitiska debatten. Ett medvetet val för att klä usla bostadspolitiska förslag i en trevligare dräkt.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson