Stockholms Handelskammare: Kommunerna är problemet

9 april, 2014

Stockholms Handelskammare presenterade på ett seminarium idag Stockholmsgruppen för Tillväxts rapport ”Hinderbana för byggande i Stockholm”. Stockholmsgruppen för Tillväxt är ett samarbete mellan byggföretag, fastighetsägare, Stockholms Byggmästareförening, Stockholms Handelskammare och Fastighetsägarna Stockholm. Av rapporten framgår bland annat att beslut som rör bostadsbyggande i tillväxtregioner bör flyttas från den kommunala till den regionala nivån och att många kommuner driver en aggressiv markpolitik vilket leder till dyra bostäder. Byggherrarna är rädda för att vara öppna i sin kritik mot kommunerna. De befarar till exempel uteblivna markanvisningar. Rapporten nämner också hyresregleringen som ett problem. Hyresgästföreningen region Stockholm har tidigare påtalat det faktum att vi inte har någon hyresreglering utan ett system med förhandlade hyror. Hyresregleringen avskaffades för länge sedan. Hyresregleringen kommer dock som ett brev på posten vid ett införande av marknadshyror. Antingen råder en stor kunskapsbrist om detta hos vissa eller så används ”hyresregleringen” högst medvetet i den bostadspolitiska diskussionen för att bilda opinion för marknadshyror.

På seminariet deltog bland andra Lennart Weiss, Veidekke och Ulf Perbo, statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall (KD). Lennart Weiss lyfte samma fråga som Nybyggarkommissionen gjort; att bostadsfrågan flyttas till statsrådsberedningen och ges ett helhetsperspektiv. Han vill se en bostadsdelegation som tar tag i de stora systemfrågorna, till exempel hyressättningssystemet. Han menade också att kommunerna är ett större problem än lagstiftningen när det gäller bostadsbyggandet. Ulf Perbo pekade på ett stort problem; den kommunkultur som råder på vissa håll vilket skapar arbetssätt som hindrar och försenar bostadsbyggandet. Han menade att det största problemet i Stockholmsregionen är de kommuner som inte bygger och avslutade med att konstatera att det intressanta och angelägna när det gäller bostadsbyggandet i Stockholmsregionen sker ute i länet, utanför Stockholms stad.