Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2014” – en sammanfattning

13 juni, 2014

Länsstyrelsen presenterar sin årliga rapport om bostadsmarknaden i Stockholm. Här följer en kort sammanfattning.

Stockholms län är en av Europas främsta tillväxtregioner och tillväxtmotor för hela Sverige. Folkmängden väntas öka i länets alla kommuner, Sundbyberg beräknas få den största relativa befolkningstillväxten. Men bristen på bostäder bromsar Stockholms utveckling. Länets alla kommuner har underskott på bostäder. Det regionala behovet är ca 16 000 nya bostäder per år. Stockholms län har en ung befolkning jämfört med landet i övrigt och bristen på bostäder för unga är störst i storstadsregionerna.

Sett till antal påbörjade bostäder per år och tusen invånare 2000-2013 byggs det mest i Solna och Sundbyberg, minst i Danderyd. 1990 var andelen hyresrätter i länet 60 procent, 2011 var andelen 36 procent. Minskningen av andelen hyresrätter beror på ombildningar och att det byggs fler bostadsrätter än hyresrätter. Det är kommunerna som har ansvar för bostadsförsörjningen men i Stockholmsregionen har behovet av regional samverkan särskilt uppmärksammats på senare år. 21 kommuner har allmännyttiga bostadsföretag – inte Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm. Omfattningen av det kommunala markägandet i länet varierar; från mindre än 5 procent av kommunens area till över 80 procent.

Några problem som Länsstyrelsen uppmärksammar; att fastighetsägarnas och bostadsbolagens hårda krav för att godkänna nya hyresgäster gör det svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, att ökad socioekonomisk polarisering i regionen är ett hot mot regionens utveckling och att många inte har möjlighet att få kontrakt på en nyproducerad hyresbostad på grund av det höga kostnadsläget vilket medför att företag får svårt att rekrytera arbetskraft. En av regionens största utmaningar är att få fram ändamålsenliga bostäder till alla som vill bo och verka i Stockholmsregionen – det vore därför önskvärt med en översyn av hur behovet kan tillgodoses för de som inte kan efterfråga en bostad på dagens bostadsmarknad.

Länsstyrelsen menar vidare att produktutbudet behöver breddas genom att det byggs fler hyresrätter i varierande storlek, om upprustningar; resurssvaga hushåll kan tvingas flytta på grund av att hyrorna höjs – det är därför viktigt att involvera de boende i utvecklingen av bostadsområdena och att förtätning främjar en långsiktigt hållbar stadsutveckling och ökad integration.