Utredning: Bostadsförsörjning ska inte vara riksintresse

18 augusti, 2014

Riksintresseutredningen har presenterat sitt delbetänkande ”Bostadsförsörjning och riksintressen” (SOU 2014:59) där frågan om bostadsförsörjning i relation till riksintressesystemet behandlas.

Utredningen har studerat i vilken omfattning områden av riksintressen utgör ett hinder för bostadsbyggande.

Områden av riksintresse kan påverka planering för bostadsbyggande genom att bestämmelserna om områden av riksintresse ska tillämpas i planeringsprocessen. Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut om att anta en detaljplan. Av 1 753 antagna detaljplaner under 2012 upphävdes fyra med hänvisning till riksintressen.

Utredningen finner att det inte är lämpligt att låta bostadsförsörjningen omfattas av bestämmelserna om riksintresse. Bostadsförsörjning är i grunden ett lokalt eller regionalt intresse, inte nationellt. Varje kommun har ansvar för sin bostadsförsörjning. Att ange bostadsförsörjning som riksintresse signalerar ett statligt ansvar och riskerar att göra ansvarsförhållandet otydligt. Att göra bostadsförsörjningen till ett riksintresse skulle bidra till att komplicera riksintressesystemet ytterligare.

Utredningen kommer i sitt fortsatta arbete att behandla frågor om avvägningsmöjligheter mellan riksintressen och bostadsförsörjning.