Arkiv för juni, 2015

Bostadsplaneringskommittén går inte hela vägen om regional planering

15 juni, 2015

Bostadsplaneringskommittén överlämnade idag sitt betänkande ”En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning” (SOU 2015:59). Kommittén anser att bostadsförsörjning kan tillgodoses bättre med en regional planering och ökad samordning mellan kommunal, regional och nationell nivå. Men program för regional planering ska inte vara bindande för kommunerna.

Eftersom flera kommuner i Stockholmsregionen inte tar ett regionalt ansvar för bostadsbyggandet anser Hyresgästföreningen region Stockholm att det hade varit intressant med förslag på en mer bindande påverkan gentemot den kommunala planläggningen. Nu är det en stor risk att Bostadsplaneringskommitténs förslag inte får den effekt på bostadsbyggandet i Stockholmsregionen som hade varit önskvärd.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

WSP: Risk att vi överproducerar bostäder

12 juni, 2015

WSP, ett analys- och teknikkonsultföretag, anordnade tidigare idag ett bostadspolitiskt seminarium där Stefan Attefall (KD), f.d. bostadminister, Jan-Ove Östbrink, Sveriges Kommuner och Landsting och Maria Pleiborn, WSP deltog.

Stefan Attefall menade bl.a. att det nuvarande hyressättningssystemet ska behållas; han vill inte skapa oro hos människor och tror inte på chockhöjda hyror. Systemet kan dock behöva justeras. Han efterfrågade en tydligare social dimension i bostadspolitiken. Han sade också att det är för få kommunpolitiker som kan bostadsfrågan.

Jan-Ove Östbrink framhöll den sociala bostadspolitiken i Tyskland och frågade om vi klarar bostadssituationen utan att införa social housing.

Maria Pleiborn var tydlig med att det är rörligheten på bostadsmarknaden som är viktigast, inte bostadsbyggandet. Hon såg en risk att vi överproducerar bostäder om vi bygger så mycket som nu nämns. De övriga deltagarna såg inte denna risk.

Hyresgästföreningen region Stockholm finner det anmärkningsvärt att WSP ser en risk för överproduktion av bostäder. Det är genom att bygga bostäder som vi löser bostadsbristen.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Länsstyrelsen Stockholm: Många kommuner kan arbeta mer med markfrågor

11 juni, 2015

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar idag sin rapport ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2015”.

Bostadsrätten är den vanligaste upplåtelseformen, andelen hyresrätter av bostadsbeståndet är 37 procent. Danderyd, Nacka, Salem, Täby och Vaxholm saknar allmännytta. Omfattningen av det kommunala markägandet varierar; från mindre än 5 procent till över 80 procent. Länsstyrelsen anger att ha ett litet markinnehav är en hämmande faktor för en kommuns möjlighet att styra bebyggelseutvecklingen. Stockholm, Nacka och Södertälje erbjuder möjlighet att hyra mark med tomträttsavtal till dem som önskar bygga hyresrätter. Länsstyrelsen påpekar att många kommuner skulle kunna arbeta mer strategiskt med ägardirektiv och markfrågor.

Alla kommuner uppger att de har underskott på bostäder. För att klara bostadsbehovet behöver antalet inflyttningsklara bostäder ligga kring det regionala målet om 16 000 bostäder per år. Kommunerna bedömer att bostadsbyggandet och byggandet av hyresrätter ökar, över 40 procent av det som byggs är hyresrätter. Länsstyrelsens erfarenhet är dock att kommunerna överskattar sitt bostadsbyggande med 20-30 procent.

I rapporten hänvisar Länsstyrelsen till Hyresgästföreningen som källa när det gäller ungas boendesituation i Stockholmsregionen.  

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/laget-i-lanet-bostadsmarknaden-2015-webb.pdf

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Nytt kontrakt ska hjälpa unga

4 juni, 2015

I ett samarbete mellan Familjebostäder och Bostadsförmedlingen ska unga stockholmare mellan 18 och 25 år få möjligheten att hyra ett så kallat kompiskontrakt. Kontraktet är tänkt att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. För att kunna söka ett kompiskontrakt måste man stå i bostadsförmedlingens kö, kontraktet gäller som längst under fyra år och hyresgästerna avstår då från besittningsskydd, samtidigt som de får behålla sin kötid. Främst kommer det vara treor som hyrs ut till två sökande. Båda sökande måste stå i kö hos bostadsförmedlingen och urvalet utgår ifrån den med längst kötid.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadspolitik, Okategoriserade, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

750 000 nya bostäder på femton år

2 juni, 2015

I helgen som gick hade Socialdemokraterna sin nationella partikongress i Västerås. Ett av de stora samtalsämnena var bostadsfrågan och den akuta bristen på bostäder som råder runt om i landet. Sedan tidigare har partiet satt upp ett mål på 250 000 nybyggda bostäder fram till år 2020. På partikongressen beslutade man att fortsätta i samma takt fram till år 2030. Vilket innebär att runt 500 000 bostäder ska byggas från 2020 till 2030. Partiet vill att allmännyttan ska ta större ansvar och få ett ökat inflytande, men även att stat och kommun ska börja jobba mer aktivt med hitta mark där det ska byggas bostäder för människor med ”vanliga inkomster”.

Läs mer här!

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson