Arkiv för november, 2016

Fastighetsägarna Stockholm ljuger

22 november, 2016

Fastighetsägarna Stockholm bedriver just nu en kampanj mot Hyresgästföreningen. Anledningen är att Hyresgästföreningen tecknat bra avtal med de allmännyttiga bolagen om måttliga hyreshöjningar, 0,67 procent i snitt. Genom falsk statistik ger Fastighetsägarna Stockholm Hyresgästföreningen skulden för att antalet privatägda hyresrätter minskat, underförstått att lönsamheten i de privatägda bolagen skulle vara dålig. I flera inlägg och debattartiklar hävdar de att hyreshöjningarna mer måste spegla den allmänna prisutvecklingen. Så låt oss titta på hur det förhåller sig i verkligheten och inte bara i skenverkligheten på Alströmergatan 14 i Stockholms innerstad. Statistiken är hämtad från SCB och visar utvecklingen av hyror i jämförelse med prisutvecklingen mätt med konsumentprisindex.

scb-hyror-och-den-allmanna-prisutvecklingen

Diagrammet visar med stor tydlighet att det är hyrorna som skenat iväg från prisutvecklingen. Hyresgästföreningen region Stockholm diskuterar gärna relationen mellan hyror och prisutveckling, men först bör nog fastighetsägarna reglera skulden till hyresgästerna.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Region Stockholm i Järfälla

21 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade förra veckan Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Claes Thunblad berättade att fler än 1 000 bostäder per år ska byggas i Järfälla fram till 2040. Den beräknade fördelningen är att ca 30 procent av dessa blir hyresrätter. Ambitionen är dock att den andelen ska bli större. Ägardirektivet till allmännyttan anger att det ska byggas 300 bostäder per år. Pris är inte ett kriterium vid markanvisningstävlingar. Krav ställs på att byggstart ska ske inom två år. Kommunen säljer marken vid byggnation. Vidare berättade Claes Thunblad att kommunen ska fatta beslut om att förkorta planprocessen.

Simon pratade om vikten av en aktiv markpolitik, konkurrensen inom byggbranschen, avkastningskrav på allmännyttan, hyresgästernas inflytande vid upprustning och systematiserad hyressättning.

simon-o-claes

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Tumba får 127 efterlängtade hyresrätter

18 november, 2016

Byggtakten i Stockholm är uppe på nya rekordnivåer, den högsta sedan början på 90-talet. Ett av många projekt som nu drar igång är bygget av 127 nya hyresrätter i Tumba. Lägenheterna ska vara av mindre storlek, 35-55 kvm, och vända sig främst till unga vuxna.

Bakom bygget ligger företagen NREP och SHH Bostad, som sägs specialisera sig på att skapa ”smarta och hållbara hem till attraktiva priser i orter med bostadsbrist.”

”Behovet av små välplanerade hyresrätter är stort och det är med stor glädje vi snart kan leverera ytterligare 127 nya hem till marknaden. Dessa lägenheter har efterfrågats länge och vi är glada över möjligheten att få göra verklighet av byggplanerna tillsammans med NREP”, säger SHH Bostads vd Misha Moeremans d’Emaus till SHH bostads hemsida.

Inflyttningen beräknas kunna ske under 2018.

Läs mer om projektet på SHH Bostads hemsida. 

Hyresgästföreningens påverkansarbete är en viktig del i att det nu börja byggas nya hyresrätter på flera håll i länet, vilket är positivt. Men det behöver fortfarande byggas många fler hyresrätter med rimliga hyror för att möta upp behoven.

Hjälp till att påverka, klicka här för att se vad du kan göra!

Bostadsbyggande har ökat i flera kommuner i länet
Bostadsbyggandet ökar i flera av länets kommuner (Bilden föreställer ett annat bygge)

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Landstingsråd hyllar rapport från Hyresgästföreningen

17 november, 2016

Landstingets miljö- och regionplanelandstingsråd, Gustav Hemming, hyllade Hyresgästföreningens rapport Alla får plats i stadens goda lägen. Han ansåg att den visar på att historiska misstag i stadsplaneringen kan rättas till.

Hur kan blandade upplåtelseformer påverka samhället? Det var frågan på Hyresgästföreningen region Stockholms frukostseminarium. Dagens moderator, Lydia Capolicchio, och regionordförande, Simon Safari, hälsade en fullsatt sal välkomna.

alexander-stahle-lydia-capolicchio

Alexander Ståhle, forskare i stadsplanering vid KTH, inledde med att ändra temat för frukostmötet, Ståhle ville snarare prata om segregation:

– Vem har närhet till vad och varför? Forskning visar att social segregation leder till ojämlik tillgång till service, arbete, kultur och kollektivtrafik. Men också till minskad tillit i samhället.

Ståhle menade att stadsplanerare är medskyldiga till segregationen har byggts. Olika typer av bebyggelse har olika ohälsotal. I Spångas villaområden är befolkningen betydligt mer friska än i angränsade Rinkeby. ABC-stadens tanke var förvisso god, men ledde fel. Den ökade segregationen och ledde till ökat bilanvändande. Stadsplaneringen kan bygga bort segregation och bilanvändandet. Tätare stadsplanering ger mer service, arbetsplatser och kultur. En FN-rapport pekar på att den täta staden ökar livskvaliteterna för stadens fattiga genom bättre tillgänglighet till ekonomiska möjligheter och billiga transporter i staden.Ståhle avslutade sitt anförande med att konstatera att Stockholmsregionen är oerhört segregerad. Och utan en ökad täthet kommer vi aldrig lyckas med att minska segregationen.

Capoliccho frågade Ståhle hur stadsplanerare jobbar och vad de kan göra åt segregationen. Ståhle svarade att om du läser översiktsplanen för Stockholm hittar du svaren, till och med att det i villaområdena kan byggas annat än villor. Men bara för att det står fina saker i dokumenten finns realpolitiken, vilken Ståhle exemplifierade med Lidingö där politikerna struntar i att bygga hyreslägenheter.

Håkan Forsell, professor som forskar på urban historia, inledde sitt anförande med att poängtera att blandade upplåtelseformer är bara en pusselbit för att minska segregation. Det finns en politisk uppfattning om att det är skillnad mellan att äga och hyra. Därför bör det finnas socioekonomisk dimension i debatten. Hyreslägenheterna expansion på 50-talet kom till för att arbetare skulle kunna flytta till nya jobb. Demografiskt har det funnits skillnad, att yngre ska kunna hyra och när de blir äldre och har familj ska de köpa sitt boende. Ett relativt nytt argument för blandade upplåtelseformer är valfrihet.

Forsell anser att begreppet blandade upplåtelseformer inte säger något om det önskade resultatet. En socialt sammanhållen stad är därför ett bättre mål. Det har funnits ideal för blandade boendemiljöer tidigare i historien, framförallt på kontinenten i exempelvis Berlin och Paris. De välbeställda hade stora våningar längst ner mot gatan, de med lägre inkomster bodde i gårdshusen. I USA stod ägandet i centrum fram finanskrisen 2008 då allt fler i städerna blev av med sina hus och nu hyr sitt boende. Problemen med att åstadkomma en socialt hållbar stad är flera: Till att börja med den stora andel människor som skuldsatt sig för att få en bostad och som själva bär risken när finanssystemet krisar. Rörligheten mellan boenden minskar. Det finns färre hyresrätter för låginkomsttagare och trångboddheten ökar. Forsell ansåg att bostadsrätten inte är optimal form i en socialt sammanhållen stad. Historiskt var den en protest, nu är den dominerande och en spekulativ marknadsandel. Slutligen konstaterade Forsell att det ”grannskapsideal” som återfinns i det amerikanska ”community”-begreppet är främmande i svensk stadsplanering.

Efter forskarnas redogörelser bjöd Capolicchio upp Ulrika Blomqvist, vd på Bostadsrätterna och Simon Safari. Capolicchio undrade hur de såg på föredragen. Blomqvist svarade:

– Det jag slås av är att det är en komplex fråga. Att det är viktigt att det finns bostäder för alla tillfällen i livet. Jag tycker att bostadsrätten är en demokratisk boendeform, inte bara för höginkomsttagare. Jag tycker det är trist om vi hamnar i en diskussion där olika boendeformer ställs mot varandra. Jag tycker att det ska vara blandat. Inte bara fler villor i bostadsområden med många hyreslägenheter utan även hyreslägenheter i villaområden.

Safari ansåg att konflikten ligger i bostadsbristen som tvingar människor att gå till banken för låna till sitt boende. Det pratas alldeles för mycket om efterfrågan, sällan om vad människor har för behov.

Därefter debatterade Blomqvist och Safari lite kort om hyresrätten är skattemässigt missgynnad eller inte.

Avslutningsvis bjöd Capolicchio upp Gustav Hemming, miljö- och regionplanelandstingsråd med frågan vad han gör utifrån diskussionen.

Hemming berättade att just nu arbetas det mycket på den regionala utvecklingsplanen som är vägledande för kommunerna fram till 2015.

Capolicchio: –Är det inte ett problem att den bara är vägledande?

Hemming ansåg inte det för att ”stadsbyggnadsfrågor måste förankras lokalt”. Att bara bygga där det finns lediga platser hjälper inte, utan befäster tidigare problem. Hemming lyfte fram Hyresgästföreningens rapport Alla får plats i stadens goda lägen  som han menade är bra. Den föreslår en förtätning vilket ger möjligheter att bygga bort historiska misstag. Hemmings erfarenhet är att kommuner ofta tar till sig kritik om de avviker från den övergripande planen. När det gäller Lidingö riskerar de att missa en massa möjligheter. Hemming ansåg att kommunerna nu är på banan, kanske med undantag av Lidingö. Det kommer att behöva byggas både på ny mark, men framförallt förtäta. Det är ingen brist på mark i stockholmsregionen, var Hemmings avslutande ord på frukostseminariet.

Moderator: Lydia Capolicchio

Medverkande: Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm; Håkan Forsell, professor i historia; Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad KTH; Ulrika Blomqvist, Bostadsrätterna och Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Region Stockholm i riksdagen

16 november, 2016

Simon Safari, regionordförande och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade tidigare idag Leif Nysmed (S), riksdagsledamot Stockholms län i civilutskottet och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Simon lyfte frågor som skärpt lagstiftning om ökat inflytande för hyresgäster vid upprustning, att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar behöver vässas och hur investeringsstödet för nya hyresrätter kommer att fungera i Stockholm. Simon pratade också om vårt arbete med systematiserad hyressättning.

simon-o-leif

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson