Information om Stockholmshyra

Hem&Hyra skriver om Stockholmshyra

I medlemstidningen Hem&Hyras februarinummer (2018)  går det att läsa om Stockholmshyra och systematisk hyressättning. Stockholmshyra är ett arbete som sker tillsammans med Stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag. Privata fastighetsägare omfattas i dagsläget inte av systemet. Du hittar artikeln genom att klicka här, eller i länklistan här till höger.

Den nya hyreskommissionen

Den 15 december 2017 presenterade Hyresgästföreningen ett nytt oberoende forsknings- och kunskapsprojekt kallat ”Hyreskommissionen” som ska ledas av Stefan Attefall. Målet är att kunna utveckla modellen med förhandlade hyror, och bland annat se över dagens hyressättning. Således ett arbete med tydlig koppling till Stockholmshyra.

Hyreskommissionens uppdrag är tidsbegränsat och ska vara klart den 30 juni 2018.

Här kan du läsa mer om den nya hyreskommissionen:

https://www.hyresgastforeningen.se/bostadspolitik/hyreskommissionen2/

Nytt lätthanterligt informationsmaterial om Stockholmshyra

​Nu finns det nytt informationsmaterial om Stockholmshyra. Lättläst och lätthanterligt, för alla som vill veta mer om hur systematisk hyressättning fungerar.

Stockholmshyra omslag

Stockholmshyra omslag

Klicka på länken för att öppna dokumentet: Information om Stockholmshyra

 

Undersökning – hyresgästers boende

Företaget Exquiro Market Research har på uppdrag av Hyresgästföreningen utfört en undersökning om hyresgästers boende. Frågorna handlade bland annat om vilka faktorer som anses vara viktiga för att bestämma hyran. Undersökningen riktade sig till hyresgäster boende i tre olika kommuner i landet. Sigtuna, Botkyrka samt Umeå.

Läs undersökningen genom att klicka på länken: rapport-tre-kommuner-bilaga-nr7

Frågor och svar om systematisk hyressättning

Enligt stämmobeslut ska alla regioner arbeta med systematisk hyressättning. I Stockholms stad har arbetet påbörjats tillsammans med de kommunägda bostadsbolagen. I arbetet deltar, från Hyresgästföreningens sida, regionstyrelsens förhandlingsutskott, projektgruppen med representanter från förhandlingsdelegationerna samt tjänstemän.

Vad är det som ska göras?
Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Vi har därför kommit överens om att utveckla ”Stockholmshyra”, som blir vårt verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets bruksvärde utifrån område, hus, lägenhet och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det lägger grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning inom Stockholms stad.

Vad är främsta orsaken?
I ett starkt växande Stockholm är hyresrätten viktigare än någonsin. Vi är övertygade om att en tydligare hyressättning gynnar hyresrättens ställning. Hyresgästerna måste kunna veta vad de betalar för. Fastighetsägare behöver veta vilka hyresintäkter de kan förvänta sig som grund för att satsa långsiktigt på hyresrätten som upplåtelseform.

Vad är problemet?
Dagens hyressättning utgår från ett system där t ex fastighetens ålder har stor inverkan på hyran. Två hyresgäster som bor i likvärdiga lägenheter på samma gata kan idag ha olika hyror. Det är svårt för en hyresgäst att förstå vad man betalar för. Hyressättningen ska vara tydlig och konsekvent.

Vad innebär systematisk hyressättning?
Det innebär att det finns tydliga kriterier för vad som vägs in vid hyressättningen inom ramen för lagstiftningen kring hyressättning (exempelvis besittningsskydd och kollektiva förhandlingar). Stockholmshyra blir ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets bruksvärde utifrån område, hus, lägenhet och service.

Kommer detta medföra höjningar och/eller sänkningar av hyran?
En viktig utgångspunkt i arbetet är att konsekvenserna inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Erfarenheter från de många andra svenska kommuner, t ex Göteborg, Malmö och Botkyrka, som redan har infört liknande system är att det stora flertalet hyror påverkas marginellt, eller inte alls. Vissa hyror kommer sannolikt att höjas något genom intrappning över tid, andra hyror kommer sannolikt istället frysas under en period.

Hur kommer hyresjusteringar att ske?
Eventuella hyresjusteringar kommer att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis. Detta kommer då att ske genom intrappning eller genom att man fryser hyran under en tid.

Hur kommer implementeringen gå till?
Arbetet med systematisk hyressättning sker i flera steg. Verktygets kriterier för vad som påverkar hyran, t ex område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering, planeras finnas på plats till i början på 2018. Exakt hur införandet kommer att ske är sedan nästa fas i arbetet.

När kommer de nya hyrorna att införas?
Arbetet med systematisk hyressättning sker i flera steg. Verktygets kriterier för vad som påverkar hyran, t ex område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering, planeras finnas på plats till i början på 2018. Exakt hur och när införandet kommer att ske är inte beslutat ännu.

Vilka berörs av Stockholmshyra?
Stockholms kommunägda bostadsbolag tar steget först, men privata fastighetsägare kommer vara välkomna att ansluta sig på sikt. Det innebär att hyresgäster hos Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder omfattas. 

Vad lägger grunden för hyran idag?
Lägenhetens storlek är det som påverkar hyrans mest, både nu och framåt. Men med dagens hyressättning har fastighetens ålder orimligt stor inverkan på hyran.

Hur ser det ut i andra kommuner?
Över hundra svenska kommuner har redan infört liknande systematisering, däribland Göteborg, Malmö och Botkyrka. Uppföljande undersökningar som har gjorts med hyresgäster i andra kommuner med systematisk hyressättning, visar att införandet har fallit väl ut. 

På vilket sätt kommer detta att vara tydligt och transparent för hyresgästen?
Möjligheten till tydliga kriterier för hyran är en viktig utgångspunkt för hela arbetet. Genom att nu tydligare definiera hur olika faktorer påverkar hyran, skapas förutsättningarna för att förklara och motivera för en hyresgäst varför hyran ser ut som den gör.
Formerna för hur detta går till rent praktiskt har sett olika ut i andra kommuner, och det är något som vi kommer att ta ställning till när vi har kommit längre fram i arbetet.

Innebär inte detta ett steg mot marknadshyror?
Nej. Detta handlar om gemensamma utgångspunkter och kriterier för hur olika delar som påverkar hyran ska vägas in vid hyressättningen. Det blir ett verktyg för konsekvent och transparent hyressättning genom att definiera hur dessa faktorer (t ex område, hus, lägenhet och service) viktas. Detta sker inom ramarna för gällande lagstiftning.

Hur förhåller sig detta till de årliga förhandlingarna?
Parterna fortsätter att hyresförhandla varje år.

Kommer detta att fungera utan Fastighetsägarna?
Ja. Stockholms kommunägda bostadsbolag tar steget först, men privata fastighetsägare kommer att vara välkomna att ansluta sig.

Kommer ni få upp nyproduktionen nu?/Lättare att bygga om och bygga nytt – hur då?
Vi är övertygade om att ordning och reda, med stabilitet och ökad förutsägbarhet både för hyresgäster och fastighetsägare gynnar hyresrätten långsiktigt. Fastighetsägare behöver veta vad de kan ta betalt för, och hyresgäster ska kunna veta vad de betalar för.

Hur/när  får jag som hyresgäst reda på om min hyra påverkas?
En plan för implementering, planeras att finnas på plats under 2018. När och hur implementeringen kommer att ske är inte beslutat ännu. Det är en del av det kommande arbetet. Information kommer gå ut till samtliga hyresgäster i stadens kommunägda bostadsbolag, i mycket god tid och sedan ske löpande under införandet.

Vad har ni gjort hittills?
Vi har inlett och format arbetet, och vi har inhämtat kunskap bland annat i form av en enkätundersökning, och en del av kunskap och erfarenheter från andra kommuner. Vi har också planerat och organiserat arbetet i arbetsgrupper och projektgrupper.

Vad kostar det här arbetet?
Kostnaderna härrör framförallt till medarbetares nedlagda arbetstid. Men vi lägger grunden för tidsbesparingar framåt, eftersom detta kommer att underlätta arbetet för alla berörda parter.

På vems uppdrag?
Vi som parter vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Det går också i linje med viljeriktningen hos bolagens ägare (Stockholms stad).
Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslutade redan 2001 att alla regioner ska arbeta för att införa systematisk hyressättning i enlighet med de diskussioner som förts i treparten mellan Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarföreningen.

Mer om enkäten?
Telefonenkäten är genomförd av TNS Sifo under april–maj 2016, bland invånare i Stockholms stad. Totalt var det 1600 svarande respondenter, varav 1000 bor i hyresrätt

Överenskommelsen
Här kan du ladda ner och läsa mer om överenskommelsen mellan parterna:
overenskommelse-hyreskommitte-stochkolms-stad-170208