Klarar Stockholm att växa med ett Köpenhamn?

22 februari, 2012

I Stockholms regionala utvecklingsplan (RUFS 2010) görs antaganden om befolkningsökningen i Stockholm fram till 2030. I prognosen förutspås att Stockholm befolkningsmässigt kommer att växa med mellan ett Malmö och Göteborg under perioden. Vilket också brukar illustreras med att två fulla blåbussar flyttar in till vårt län varje dag. Befolkningsökningen i vår region är historiskt unik och om vi jämför oss med motsvarande europeiska städer är befolkningsökningen i Stockholm den dubbla.

I dag presenterade Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) på Stockholms läns landsting sin senaste prognos för befolknings- och sysselsättningsutvecklingen i Stockholm till 2050. Självfallet är det mycket svårt att göra bedömningar så långt in i framtiden, men det ger ändå en fingervisning om de utmaningar Stockholmsregionen står inför.

Lite kort om vad som anges i rapporten:

  • Stockholms län beräknas ha en befolkning på mellan 3,2 och 2,7 miljoner 2050, jämfört med dagens drygt 2 miljoner invånare. Redan 2030 bedöms Stockholms läns befolkning ha ökat med drygt 500 000.
  • Antalet sysselsatta i Stockholms län bedöms öka för befolkningen i åldrarna 20–64. Stockholms län kommer ha mellan 1,5 miljoner och 1,7 miljoner sysselsatta 2050. Framförallt kommer ökningen att ske inom tjänstesektorn medan en tydlig minskning bedöms inom de varuproducerande branscherna.

Men! För att kunna växa med ett Göteborg på tjugo år måste också bostäder motsvarande ett Göteborg byggas. Och för att växa med ett Köpenhamn inom fyrtio år måste ett Köpenhamn byggas. Enligt TMR är bostadsfrågan av central betydelse för Stockholms fortsatta tillväxt. Byggs det inte tillräckligt med bostäder kommer Stockholm att förlora i konkurrenskraft mot övriga världen.

Bostadsbyggandet i dag ligger långt under det som behövs för att möta dagens och framtidens behov. Byggandet i länet i dag ligger på omkring 8 000 bostäder per år. För att möta behovet behöver vi enligt Länsstyrelsen bygga 13 000–20 000 bostäder varje år . Samtidigt varnar Sveriges byggindustrier för en avmattning i byggandet av bostäder 2012–2013 på grund av försvagad konjunktur.

Läget är oroväckande! Positivt är att såväl regering som regionala aktörer insett problemet. Flera utredningar har presenterats och ännu fler är på gång. Ett kraftigt byggande av hyresrätter lyfts på flera ställen fram som av central betydelse för regionens framtida bostadsmarknad.

Jag återkommer snart på bloggen med de åtgärdsförslag som presenterats i olika utredningar och vad som är på gång inom bostadspolitiken just nu.