Arkiv för april, 2013

Ny ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

27 april, 2013

 

Greger Björkegren valdes till ny ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm vid fullmäktige 27 april.

– Jag är glad och hedrad över att ha fått förtroendet att leda regionens fortsatta arbete, säger Greger Björkegren. Regionstyrelsen kommer givetvis att fortsätta sitt arbete på den inslagna vägen med Agenda 2016 som ledstjärna och med kontinuitet i den viktiga verksamhet som redan har inletts. Det är av största vikt att hela regionen nu verkar som en enhet för att uppnå bästa resultat.

Avgående regionordförande Terje Gunnarson instämmer:

– En enad region, där både förtroendevalda och personal samarbetar, är vägen till framgång. Jag önskar den nya regionordföranden och regionstyrelsen lycka till i arbetet!

Sex nya ledamöter valdes till regionstyrelsen: Jan-Peter Mattsson, Sollentuna; Peggy Jönsson, Sydost; Hans Holmberg, Järfälla och Anders Loosme, Södermalm. Samtidigt omvaldes Anita Granqvist, Sundbyberg och Liz Grennstam, Solna. Samtliga valdes på två år.

Fullmäktige gjorde också två fyllnadsval på ett år till regionstyrelsen: Jörgen Johansson, Sydost och Jan Bergström, Kungsholmen. 

Övriga ledamöter i regionstyrelsen är: Marina Fredriksson, Yvonne Andersson, Fredric Ericsson och Madelaine Hällgren.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Hyresgästerna vann i hyresnämnden

19 april, 2013

Hyresnämnden har tagit ställning till en prövning av hyror där Fastighetsägarna Stockholm har åberopat den så kallade Stockholmsmodellen*. Fastighetsägarna har yrkat på höjningar med 15–30 procent. Hyresnämnden bortser i sin dom från Stockholmsmodellen eftersom den inte existerar och har därför prövat hyrorna efter bruksvärdessystemet. Nämnden avvisar också yrkandet från Fastighetsägarna. – Vi hade inte förväntat oss något annat resultat än att Hyresnämnden skulle underkänna en prövning enligt ”Stockholmsmodellen” eftersom den ännu inte har blivit verklighet, säger Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Hyresnämnden har i uppdrag att pröva om en lägenhet har en skälig hyra. Det ska hyresnämnden främst göra genom att jämföra med andra lägenheter där hyran har förhandlats mellan hyresvärden och en hyresgästförening.

Hyresgästerna på John Bergs plan 6 får nu 2,3 procent i hyreshöjning plus ett tillägg beroende på våningsplan.
– Vi anser att hyresnämnden har gjort helt rätt bedömning. Vi har på senaste tid sett att Fastighetsägarna lägger över sitt ansvar som förhandlingspart på hyresnämnden. Deras önskan är att rasera det nuvarande kollektiva förhandlingssystemet. Det är bra att hyresnämnden har satt ner foten i det här ärendet och slår vakt om det lagstadgade förhandlingssystemet.
– Självklart tar vi från Hyresgästföreningens sida ansvar för att det kollektiva förhandlingssystemet bevaras. Med den här domen i ryggen kan vi nu fortsätta arbeta för att utveckla bruksvärdessystemet så att fler faktorer som grundar sig på hyresgästernas generella värderingar, får betydelse för bruksvärdets utveckling, säger Terje Gunnarson.


* Stockholmsmodellen var ett förslag till en systematiserad hyressättning som aldrig har verkställts eftersom parterna inte kunde komma överens om den omfördelning av hyrorna som låg till grund för modellen. I sista stund ville fastighetsägarna och de allmännyttiga bolagen höja hyresnivån överlag, trots att de allmännyttiga bolagen gått med på att modellen skulle vara ett nollsummespel, dvs den totala hyresintäkten skulle bli densamma men hyrorna inom beståndet skulle omfördelas efter modellens poängvärden.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Miljardprogrammet – konsten att engagera människor

17 april, 2013

På ett lunchseminarium med Hyresgästföreningen region Stockholm berättade Carlos Rojas engagerat och inspirerande om Miljardprogrammet. Det är en metod att engagera människor som bor i miljonprogramsområden och som oftast inte deltar i det befintliga föreningslivet. I undersökningar säger sig 40 procent vilja engagera sig i frågor som rör det lokala området och metoden handlar om att ta tillvara den kraft och resurs som alla dessa människor utgör.  Får man igång ett engagemang vet man inte alltid vad det blir i slutänden, att inte styra in engagemanget i strukturer utan våga ha öppna platser för kreativitet. Att skapa självkänsla genom att hela tiden tillföra och visa på positiva värden och inte utmåla som ”synd om”.

Carlos underströk vikten av bilden som sätts. Miljonprogramsområdena beskrivs ofta i media och av andra som problemområden och människorna som bor där blir betraktade därefter. Bilden är homogen – hög arbetslöshet, låg utbildning och låginkomsttagare – den stämmer bara till viss del. Sammansättningen är mycket ”spretigare” än så.  Ett exempel Carlos tog upp var att 30 procent i Sverige tjänar under 17 000 kronor i månaden, siffran i miljonprogramsområden är 40 procent. I media skriver man inte att det är 10 procent fler i dessa områden, utan trycker på den högre siffran. Ett annat exempel var begreppet miljonprogram, det används i områden där det skett en inflyttning av resurssvaga och inte efter byggnadsår eller byggstil. Fältöversten benämns sällan som miljonprogram.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Hur ska vi få igång mer och billigare nyproduktion av hyresrätter i Stockholm?

9 april, 2013

 

Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in byggherrar och politiker till ett samtal om nyproduktion av hyresrätter i Stockholm. Deltog gjorde Lennart Karlsson, VD Heba Fastighets AB; Gunnar Nordfeldt, koncernchef, ByggVesta AB; Anti Avsan (M), ordförande, Huge Fastigheter AB; Ann-Margarethe Livh (V) och Mats Hasselgren (FP).

Det blev en intensiv och spännande diskussion om möjligheter och hinder för produktion av hyresrätter. Att hyresrätter behövs var alla paneldeltagare rörande överens om. Liksom att Stockholmsregionen mår bra av tillväxt. De största hindren för nyproduktion var deltagarna också överens om: Det är för få markanvisningar från kommunerna och planprocessen är för långdragen.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Politikerna plundrar våra kommunala bostadsbolag

7 april, 2013

Staden tömmer de kommunala bostadsbolagen på pengar i stället för att se till att vinsten används till nya bostäder, skriver Hyresgästföreningens Terje Gunnarson i ETC Stockholm.

Stockholms stad kräver in 1,3 miljarder kronor från de kommunala bostadsbolagen och hänvisar till den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Lagen gör det möjligt för bolagen att dela med sig av sitt överskott för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Stockholms stad tänker dock använda pengarna för att bygga gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler. Beslutet om utdelning överklagades till förvaltningsrätten som undvek att ta ställning i frågan om värdeöverföringen följde lagen. Nu har domen överklagats till kammarrätten.

Från Hyresgästföreningens sida anser vi att politikerna i Stockholms stad tänker kortsiktigt och oansvarigt i den här frågan. I stället för att se till att vinsten i de kommunala bostadsbolagen används för att bygga nya bostäder i ett Stockholm som är svårt sargat av bostadsbrist, vill de plundra bolagen och låta pengarna gå till verksamhet som rätteligen borde bekostas med skattemedel. Men om politikerna kunde tänka lite längre skulle de inse att med fler bostäder, ökar antalet invånare och då ökar även skatteintäkterna!

Under de senaste tre åren har befolkningen i Stockholm ökat med över 100 000 personer. Under samma period har knappt 22 000 bostäder byggts, varav endast en tredjedel är hyresrätter.

Politikerna i Stockholms stad har både ansvaret för bostadsförsörjningen och makten att råda bot på bostadsbristen. Vi vet att byggherrar står i kö för att få bygga bostäder i Stockholm men politikerna vill sälja marken till högstbjudande vilket resulterar i höga produktionskostnader som i sin tur leder till höga boendekostnader.

Man kan också ifrågasätta om hyresgästernas pengar verkligen ska gå till annan kommunal verksamhet istället för att återinvesteras i bostadsbolagen. Eller för att argumentera som Sten Nordin (M) när han i Radio Stockholm den 16 februari sa att självklart ska trängselavgifterna stanna kvar i regionen eftersom det är vi som betalar dem. På samma sätt borde vinsterna stanna kvar i bolagen eftersom det är hyresgästerna som har bidragit till dem!

Att förvaltningsrätten i sin dom undviker att redovisa hur värdeöverföringen är förenlig med lagen, är omöjligt att förstå. Lagen har visat sig svårtolkad men det är av största vikt att den prövas på ett grundligt sätt eftersom de kommunala bostadsbolagen annars riskerar att plundras av ansvarslösa politiker.

Det är första gången lagen prövas och tolkningen av den och de paragrafer som här har utnyttjas, kommer att få mycket stor betydelse på hyresmarknaden i allmänhet och för de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretagen med cirka 800 000 lägenheter i synnerhet. Tillämpningen kommer därmed också att påverka hyressättning på hela hyresmarknaden och ekonomin för landets cirka tre miljoner hyresgäster eftersom de värdeöverföringar som sker enligt dessa paragrafer måste täckas av ökade hyresintäkter. Här finns inget utrymme för hafsverk!

Terje Gunnarson

Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till artikeln i ETC Stockholm

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius