Politikerna plundrar våra kommunala bostadsbolag

7 april, 2013

Staden tömmer de kommunala bostadsbolagen på pengar i stället för att se till att vinsten används till nya bostäder, skriver Hyresgästföreningens Terje Gunnarson i ETC Stockholm.

Stockholms stad kräver in 1,3 miljarder kronor från de kommunala bostadsbolagen och hänvisar till den nya lagen om allmännyttiga bostadsbolag. Lagen gör det möjligt för bolagen att dela med sig av sitt överskott för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Stockholms stad tänker dock använda pengarna för att bygga gator, hotell, bullerskydd och bussterminaler. Beslutet om utdelning överklagades till förvaltningsrätten som undvek att ta ställning i frågan om värdeöverföringen följde lagen. Nu har domen överklagats till kammarrätten.

Från Hyresgästföreningens sida anser vi att politikerna i Stockholms stad tänker kortsiktigt och oansvarigt i den här frågan. I stället för att se till att vinsten i de kommunala bostadsbolagen används för att bygga nya bostäder i ett Stockholm som är svårt sargat av bostadsbrist, vill de plundra bolagen och låta pengarna gå till verksamhet som rätteligen borde bekostas med skattemedel. Men om politikerna kunde tänka lite längre skulle de inse att med fler bostäder, ökar antalet invånare och då ökar även skatteintäkterna!

Under de senaste tre åren har befolkningen i Stockholm ökat med över 100 000 personer. Under samma period har knappt 22 000 bostäder byggts, varav endast en tredjedel är hyresrätter.

Politikerna i Stockholms stad har både ansvaret för bostadsförsörjningen och makten att råda bot på bostadsbristen. Vi vet att byggherrar står i kö för att få bygga bostäder i Stockholm men politikerna vill sälja marken till högstbjudande vilket resulterar i höga produktionskostnader som i sin tur leder till höga boendekostnader.

Man kan också ifrågasätta om hyresgästernas pengar verkligen ska gå till annan kommunal verksamhet istället för att återinvesteras i bostadsbolagen. Eller för att argumentera som Sten Nordin (M) när han i Radio Stockholm den 16 februari sa att självklart ska trängselavgifterna stanna kvar i regionen eftersom det är vi som betalar dem. På samma sätt borde vinsterna stanna kvar i bolagen eftersom det är hyresgästerna som har bidragit till dem!

Att förvaltningsrätten i sin dom undviker att redovisa hur värdeöverföringen är förenlig med lagen, är omöjligt att förstå. Lagen har visat sig svårtolkad men det är av största vikt att den prövas på ett grundligt sätt eftersom de kommunala bostadsbolagen annars riskerar att plundras av ansvarslösa politiker.

Det är första gången lagen prövas och tolkningen av den och de paragrafer som här har utnyttjas, kommer att få mycket stor betydelse på hyresmarknaden i allmänhet och för de cirka 300 allmännyttiga bostadsföretagen med cirka 800 000 lägenheter i synnerhet. Tillämpningen kommer därmed också att påverka hyressättning på hela hyresmarknaden och ekonomin för landets cirka tre miljoner hyresgäster eftersom de värdeöverföringar som sker enligt dessa paragrafer måste täckas av ökade hyresintäkter. Här finns inget utrymme för hafsverk!

Terje Gunnarson

Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till artikeln i ETC Stockholm