Stockholms framtid måste byggas idag

17 september, 2013

Hyresgästföreningen region Stockholms kunskapsseminarium ”Stockholms framtid måste byggas idag” den 16 september var välbesöktFlera olika aktörer medverkade och konstaterade att om Stockholm ska fortsätta utvecklas måste flera bostäder byggas, framför allt hyresrätter. Bostadsbristen är ett hot mot Stockholms och därmed Sveriges tillväxt. 

I panelen, som bestod av medverkande från finansvärlden, fastighetsbranschen, högskolor och näringsliv, rådde en klar samsyn i att bostadsbristen i Stockholm skapar svårigheter i att rekrytera personal med spetskompetens och även för högskolor att rekrytera doktorander. De medverkande var överens om att det måste byggas fler hyresrätter men hade lite olika syn på vad som måste göras för att få igång produktionen. Någon krävde avreglering av hyresmarknaden medan andra hävdade att marknadshyror redan är införda i nyproduktion. Samtidigt underströks vikten av att hyrorna måste ligga på en nivå som inte hindrar rekrytering i bristyrken, t ex sjuksystrar och undersköterskor.

I förlängningen innebär bostadsbristen att regionen tappar i konkurrenskraft. En minskad tillgång på hyresrätter minskar rörligheten på bostadsmarknaden vilket i sin tur ökar svårigheten till bra matchningar på arbetsmarknaden och därmed ger minskad tillväxt. Boverket konstaterar att andelen hyresrätter i Storstockholm har minskat från 54 procent till 36 procent från 1990 och att sambandet mellan lägre andel hyresrätter och minskad rörlighet är tydligt. Boverket beräknar att drygt 5.500 personer har hindrats från att flytta till regionen på grund av bostadsbrist. Slutsatsen är att detta kan bli ett reellt hot mot tillväxten i nästa högkonjunktur.

Minskad tillväxt kostar, konstaterade flera i panelen. Anders Lago, HSB, hänvisade till en rapport som HSB och Riksbyggen tagit fram. Där konstaterar man att bristen på bostäder i Stockholm bromsar tillväxten och att det samlade produktionsbortfallet beräknas uppgå till drygt 330 miljarder under perioden 2010–2030. Han hävdade att det krävs en total omläggning av den svenska bostadspolitiken som helt skiljer sig från övriga Europas. I dag går 40–50 miljarder av skattebetalarnas pengar till dem som äger sitt boende eller bor i bostadsrätt genom Rot- och ränteavdrag. Rot-avdragen uppgår till 15 miljarder per år, de pengarna skulle kunna användas till att bygga studentbostäder, menar han.

Det byggs för lite i Stockholmsregionen idag var rubriken för nästa panel som bestod av politiker, bostadsbolag och näringsliv. Även denna panel var enig om att det måste byggas mer och att man måste korta tiden från idé och ritning till färdigställt hus, idag tar det 5–7 år. Tyskland togs upp som exempel, där tar det ungefär två år. Marktilldelning och priset på mark samt kravet på att bygga garageplatser i samband med nyproduktion nämndes som fördyrande faktorer. Joakim Larsson (M) hävdade att 57 procent av markanvisningarna i staden går till produktion av hyresrätter och att marken då upplåts med tomthyra, till skillnad från byggnation av bostadsrätter då kommunen säljer marken. Han sa  också att de allmännyttiga bostadsbolagen har uppdraget att bygga 1500 lägenheter per år. Tomas Rudin (S) menade att majoriteten i Stadshuset bidrar till bostadsbristen genom att ta ut 3 900 kr per lägenhet från de allmännyttiga bostadsbolagen och använder dessa pengar till annat än nyproduktion. Han varnade även för att bristen på hyreslägenheter kan leda till en fastighetsbubbla genom överbelåning.

Ola Andersson, arkitekt, konstaterade avslutningsvis att

De som missgynnas av bostadsbristen är:
unga, ej förmögna
de som skiljer sig
universitet och högskolor
företag som behöver rekrytera
utsocknes företag som vill etablera sig
alla som vill experimentera i boendet
kommunerna på längre sikt

De som gynnas av bostadsbristen är:
mäklarna
fastighetsägarna
de stora producenterna av bostadsrätter
bankerna
kortsiktiga intressen
kommuner med stort markägande