Arkiv för oktober, 2013

Delaktighet och inflytande ger tryggare boendemiljöer

29 oktober, 2013

Hyresgästföreningen arbetar för att du som hyresgäst ska kunna påverka ditt eget boende och din närmiljö. De som bor i ett område är experter på just det området. Genom att hyresgäster får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och upplevelser till bostadsföretagen kan vi tillsammans utveckla våra bostadsområden. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna sig delaktiga och trygga i sitt boendeområde.

För att nå målet tecknar Hyresgästföreningen boinflytandeavtal med bostadsföretagen. Avtalen är viktiga eftersom de reglerar hyresgästernas rätt till information och möjligheter att föra fram sina synpunkter. Det kan handla om hyresgästernas inflytande över underhåll, skötsel och förbättringar av gemensamma utrymmen. Bostadsbolagen bidrar med ekonomiska medel, till exempel verksamhetsbidrag, bidrag till lokaler och fritidsmedel till olika projekt.

 

Igår samlades ett 40-tal personer i Södertälje för att demonstrera för ett fortsatt starkt hyresgästinflytande. Bakgrunden är att det allmännyttiga bostadsbolaget Telge Bostäder i Södertälje har valt att säga upp boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen. Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att söka fritidsmedel men konsekvensen blir att den personal (verksamhetsutvecklare och assistent) som Hyresgästföreningen har haft i Södertälje försvinner. Istället kommer Telge Bostäder anställa egna boutvecklare som ska ta över verksamhetsutvecklarnas roll. Hyresgäster i Södertälje är oroliga för vilka konsekvenser detta får för deras inflytande och om Telge Bostäder kommer att kunna garantera boinflytande även i framtiden. Länstidningen Södertälje har uppmärksammat demonstrationen här och här och tidningen Hem och hyra har skrivit om den här. Även Fastighetstidningen har tagit upp frågan här.

Hyresgästföreningen kommer fortsätta arbeta för att du ska kunna påverka ditt eget boende och din närmiljö. Vi tycker att det är viktiga frågor för att bygga ett socialt hållbart samhälle.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

40 000 nya löften!

17 oktober, 2013

Igår  presenterade den ledande majoriteten i Stockholms stad budgeten för 2014. Ökad byggtakt är ett område som står i fokus för de kommande åren. Moderaterna tillsammans med övriga majoritetpartier vill anvisa mark för 40 000 nya bostäder fram till 2018. Hälften av dessa, 20 000, ska vara mindre bostäder på ett eller två rum. Det höjer målet för totalt antalet färdigbyggda bostäder till 2030 från 100 000 till 140 000 bostäder.

Vi på Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar förslaget om fler markanvisningar och viljan till en ökad byggtakt. Bostadsbristen, och framför allt bristen på hyresrätter i Stockholm, hämmar regionens utveckling. Utan tillgång på bostäder kan vi inte konkurrera om spetskompetens till företagen och mister värdefull kunskap till våra högskolor. Ungefär var tredje stockholmare har funderat på att flytta från Stockholm på grund av bostadsbrist eller för höga boendekostnader, det är säkert också väldigt många som hindras att flytta till Stockholm av samma skäl. Hyresrätten är en flexibel boendeform som inte kräver lån och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Politikerna måste därför underlätta byggandet av fler hyresrätter som bör vara en stor del av de utlovande markanvisningarna.

I dag tar det cirka sex år att gå från markanvisning till färdigt hus, vilket är alldeles för lång tid. Hela processtiden måste förkortas så att byggandet kommer igång snarast och inte om flera år. Samtidigt är markanvisning inte samma sak som att bostäder faktiskt byggs. Privata byggherrar och bostadsbolag kan välja att avvakta till läget att bygga är rätt. Här är det viktigt att staden går in och sätter press på byggherrarna något som Sten Nordin också poängterade i Metro idag.

”– Men vi kommer att vara väldigt tydliga gentemot byggherrarna: man kan inte samla på sig markreserver i Stockholm och sedan spekulera i att vänta med byggandet tills priserna stigit. Man ska bygga nu – och gör man inte det så har vi tre egna bostadsbolag med god ekonomi som kan bygga istället.”

Att Moderaterna lyfter de allmännyttiga bostadsbolagen som ett viktigt verktyg i stadsbyggandet ser vi på Hyresgästföreningen region Stockholm som en positiv utveckling. Vi hoppas också att insikten är lika klar när det gäller att få ner produktionskostnaderna. Det vill säga att man inte säljer marken utan upplåter tomrättsgäld. Det senare innebär att man hyr ut marken, vilket leder till att fler byggherrar har möjlighet att vara med och konkurrens främjar priset har moderaterna hävdat!

Nu återstår att se om det bara är ord eller om det också kan bli verkstad.

Stockholm behöver fler hyresrätter och de måste byggas nu!

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Bostadsdebatt i Huddinge – var ska ungdomarna bo?

15 oktober, 2013

Bostäder behövs för att Huddinge ska kunna växa, det var politikerpanelen överens om. Från vänster: Jeeica Creutzer, Birgitta Ljung, Ann-Marie Högberg, Daniel Dronjak Nordqvist och Tomas Hansson.

Ungas boende var fokus för måndagens debatt på Paradistorget i Huddinge centrum i Hyresgästföreningens regi.
Per Fagerberg, ordförande i Hyresgästföreningen Huddinge hälsade välkomna:
– För oss i Hyresgästföreningen är bostaden en social rättighet och vi anser att alla har rätt till en god bostad, sa han.
Fyra politiker, två från majoriteten och två från oppositionen hade bjudits in för att debattera frågan.
Att det behöver byggas bostäder, hyresrätter och ungdoms- och studentbostäder var alla politiker överens om.
– Det finns inte en arbetsdag då jag inte försöker få till fler bostäder i Huddinge, sa Daniel Dronjak Nordqvist, (M) kommunalråd.
En trög marknad har gjort att intresset för att bygga bostäder har legat lågt de senaste åren. Men nu går det att se en ljusning, menade Tomas Hansson, (KD) ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Även efterfrågan på att bygga hyresrätter ökar.
– Det gäller att ta vara på den marknadsomsvängning som nu pågår, sa han.
Ann-Marie Högberg, socialdemokratiskt oppositionsråd, anklagade majoriteten för att ha varit för passiva vad gäller bostadsbyggandet.
– Man borde inte ha inväntat marknaden utan skyndat på byggföretagen, sa hon och uttryckte att Socialdemokraterna under sin tid vid makten lyckats bygga många fler bostäder.
Vad som ska byggas de närmaste åren var politikerna överens om. Man vill förverkliga de byggprojekt som finns med i projektplanen för de närmaste fem åren. I den planeras för 3700 bostäder varav moderaterna vill att 1200 blir hyresrätter.
– Vi hoppas på fler än de 1200, var Socialdemokraternas kommentar om vad de vill uppnå om de kommer till makten.
Hur man ska gå vägen för att få till fler hyresrätter var också en fråga som ledde till diskussion.
Oppositionsrådet föreslog ett statligt investeringsstöd för att bygga små lägenheter och en aktiv markpolitik.
Hennes miljöpartistiska oppositionskollega Birgitta Ljung menade att politikerna borde utgå från vilken hyra de unga kan betala, och sedan ta in anbud från byggföretagen.
Moderaterna å sin sida anklagade Socialdemokraterna för att vilja ”rea ut marken” för att få igång bostadsbyggandet. Efter en stunds diskussion verkade dock båda sidor överens om att tomträtt, att hyra ut marken i stället för att sälja den, kan vara en bra idé för att få fler hyresrätter till stånd.
- Det är värt att pröva, sa Daniel Dronjak Nordqvist.

Per Fagerberg, ordförande i Hyresgästföreningen Huddinge inledde debatten

 

På måndagen hade Huddingeborna möjlighet att få veta mer om kommunpolitikernas byggplaner.

Jessica Creutzer, moderator från Hyresgästföreningen region Stockholm, uppmanade alla som vill att det ska byggas fler hyresrätter, att bli medlemmar i Hyresgästföreningen.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Prat om bostad och tunnelbanan

10 oktober, 2013

Tunnelbaneutbyggnaden och det bostadsbyggande som kan komma av den, var temat för Prat om bostad som Hyresgästföreningen region Stockholm arrangerade den 7 oktober 2013. Med på Debaser Medis hade vi HG Wessberg, regeringens förhandlingsperson inom Stockholmsförhandlingen 2013, experter inom bostadsmarknaden och politiker i de berörda kommunerna.

Stockholmsförhandlingen 2013 syftar till att nå en överenskommelse mellan regering, kommuner och Stockholms läns landsting om en utbyggnad av tunnelbanan, bostadsbyggande i samband med den och en finansieringslösning för tunnelbaneutbyggnaden. Går förhandlingen i lås kan den leda till ett ökat bostadsbyggande i Stockholm. Det är tal om så många som 75 000 nya bostäder.

Peggy Jönsson, styrelseledamot i Hyresgästföreningen region Stockholm, hälsade välkommen och passade på att skicka med till förhandlingen att Hyresgästföreningen region Stockholm vill se ett ökat bostadsbyggande, men att man inte får glömma att bygga för alla: därför ska det även byggas hyresrätter och bostäder som unga har råd att bo i.

Därefter tog HG Wessberg över för att berätta om hur förhandlingen går. Den stora tvistefrågan handlar inte oväntat om finansieringen. En stor del av finansieringen av tunnelbaneutbygganden föreslår förhandlingspersonerna ska komma från en ökning av trängselskatten, ett förslag som är ute på remiss. De nuvarande nivåerna ska höjas, men det ska även bli trängselskatt på Essingeleden och i Saltsjö-Mälarsnittet: det vill säga när man passerar Stockholms innerstad. Men ska trängselskatterna ses som en regional finansiering eller en statlig? På frågan om vad förhandlingspersonerna hade kvar att komma överens om blev svaret från HG Wessberg kort och koncist:

–      Allt!

Men Wessberg sa sig ändå vara hoppfull och menade att alternativet: ingen utbyggnad av tunnelbanan och ingen överenskommelse om bostadsbyggande, inte är något alternativ. Det blir för stora negativa konsekvenser.

– Om utbyggnaden inte blir av kommer det att leda till att 1. Stockholm och Sverige tappar i tillväxt och arbetstillfällen, 2. Stockholm tappar i attraktionskraft, 3. vi som bor här inte kan röra oss som vi vill och 4. det blir inte den stad vi vill ha.

Efter Wessbergs inledning diskuterade Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu vilka bostäder Stockholm behöver med Anna Wersäll från Stockholms handelskammare, Bengt Hansson från Boverket och Niklas Svensson, Stockholms stads stadsbyggandskontor. Att det behövs tunnelbana och bostäder och fler hyresrätter var paneldeltagarna överens om men inte om vägen dit. Vanda Kehr från jagvillhabostad.nu lyfte ungdomars efterfrågan på mindre och billiga hyresrätter och menade att det finns möjligheter att bygga billigt bara det finns en politisk vilja.

I politikerdebatten tog de socialdemokratiska representanterna upp att diskussioner endast förs med representanter från de borgerliga partierna. De ställde sig frågande till att man valt bort blocköverskridande beslut med tanke på att tunnelbaneutbyggnaden är så pass långsiktig. Även kommunpolitikerna menade att det finns stora skiljelinjer i förhandlingen, inte minst kring trängselsskattens användning, men också att det finns en motvilja till en tunnelbaneutbyggnad från landstinget. Samtidigt poängterade flera paneldeltagarna vikten av att utbyggnaden blir av för att det också ska kunna byggas bostäder.

Medverkande:
Bengt Hansson – analytiker, Boverket
Anna Wersäll – expert, Stockholms handelskammare
Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
Vanda Kehr, jagvillhabostad.nu
Anders Ekegren, (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Solna
Claes Thunblad (S), oppositionsråd, Järfälla
Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd, Stockholm
Cathrin Bergenstråhle (M), kommunalråd, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka

Jon Jordås, journalist och tidigare reporter på P1, var moderator för kvällen. Sara-Märta Höglund som stod för musiken i pauserna.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg