Boverket om bostadsbristen och hyressättningssystemet

14 november, 2013

Boverket, en förvaltningsmyndighet för frågor om bl.a. byggande, boende och bostadsfinansiering, har på eget initiativ och utan att någon efterfrågat detta, tagit fram ett vad Boverket kallar ”kunskapsunderlag” om bostadsbristen och hyressättningssystemet.

Myndigheten menar att bruksvärdessystemet orsakar en betydande del av den akuta bostadsbristen, ca 27 000 hyreslägenheter i Stockholms kommun. Vidare anger Boverket att hyrorna för attraktiva bostäder bidrar till att hålla nere bostadsbyggandet och hyrorna inom det befintliga beståndet bidrar till att hyreslägenheterna utnyttjas ineffektivt.

En principiell invändning mot Boverkets rapport handlar om myndighetens antagande om att hyresbostadsmarknaden fungerar som en perfekt konkurrensmarknad om prisbildningen vore fri. En fri prisbildning är att betrakta som marknadshyra. På en perfekt konkurrensmarknad är det lätt att producera och sälja varor och tjänster, man kan avstå från konsumtion, alla har tillgång till samma information o.s.v. Så är inte fallet på hyresbostadsmarknaden. På hyresbostadsmarknaden har man ingen möjlighet att avstå från att konsumera. Alla behöver någonstans att bo. Alternativet kan i värsta fall vara hemlöshet.

Ur ett marknadsperspektiv är bostadsbristen löst när utbud och efterfrågan möts. Bostadsbrist är detsamma som att efterfrågan är större än utbudet. Boverket verkar mena att hyrorna är för lågt satta. Bostadsbristen löser man då genom att höja hyrorna. Efterfrågan sjunker och möter utbudet.

Boverkets rapport saknar en konsekvensanalys vilket är ett fullt rimligt krav att ställa på rapporter av det här slaget från statliga myndigheter.

Bostaden är inte endast en vara på en marknad där utbud och efterfrågan styr. Den är även en social rättighet. Regeringsformen anger att det allmänna särskilt ska trygga rätten till bl.a. bostad. Kommunerna har bostadsförsörjningsansvar.

Inget av riksdagens partier anger att man vill avskaffa bruksvärdessystemet. Detta uppger även Boverket i sin rapport. Vilken är då bakgrunden till Boverkets initiativ? En myndighet har inte till uppgift att driva opinionsarbete. Det ska andra göra.