Länsstyrelsen: Hyresrätten är lätt att byggstarta och inte så konjunkturkänslig

31 mars, 2014

Länsstyrelsen i Stockholms län har på regeringens uppdrag inventerat icke ianspråktagen detaljplanelagd mark för bostadsändamål. Resultatet redovisas i rapporten ”Outnyttjade detaljplaner för bostäder – lägesbild i 13 av länets kommuner i mars 2014”.

Av rapporten framgår att det idag finns nära 100 verksamma byggherrar i länet. Nästan samtliga detaljplaner som studerats har visat sig vara planerade för bostads- eller äganderätter. Att inga ordinarie hyresrättsprojekt dykt upp i inventeringen kan bero på att marknaden för hyresrättsprojekt är mindre konjunkturkänslig och visar troligen att hyresrättsprojekt är lättare att byggstarta. Byggherrar agerar på en marknad och bygger när förutsättningarna är de rätta för målgrupper som har råd att efterfråga en ny bostad.