Arkiv för maj, 2014

Finansinspektionen: Hyresregleringen skapar brist på hyresrätter

16 maj, 2014

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson menar i en intervju i Svenska Dagbladet att ”Vi har en hyresreglering, då blir det naturligen så att de som flyttar till Stockholm har alternativet att köpa en fastighet”.

För det första har vi ingen hyresreglering, den avskaffades på 1970-talet. Detta borde Finansinspektionen känna till. För det andra är inte systemet med förhandlade hyror, det som egentligen menas med ”hyresregleringen”, orsaken till bristen på hyresrätter. Det finns ingen utredning värd namnet som visar detta. Finansinspektionen behöver sätta sig in i bostadsfrågan.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Bostadspolitisk debatt i Sundbyberg

15 maj, 2014

Bostadspolitisk debatt i Hallonbergen.

På onsdagen var det bostadspolitisk debatt i Hallonbergens centrum, i Hyresgästföreningen Sundbybergs regi. Lennart Ekdahl modererade. En nästan fullsatt sal fick inledningsvis höra politikerna beskriva sina hjärtefrågor och därefter sina bostadspolitiska visioner för Sundbyberg

Anita Granqvist, ordförande för Hyresgästföreningen Sundbyberg, lyfte frågan vem som ska ha råd att bo, när både det som byggs nytt och det som rustas får höga hyror

– Kan lokala politikerna i Sundbyberg skapa ett billigare boende, frågade Lennart Ekdahl därefter politikerna?

Jonas Nygren (S), kommunalråd var en av dem som valde att svara på den frågan och berätta vad politikerna faktiskt kan göra, som att sälja marken billigare mot löfte att det byggs hyresrätter till en lägre kostnad, och anlita byggföretag som satsar på att bygga billigare.

Frågan om en trestegsnivå vid renoveringar kom upp igen, och Jonas Nygren (S), kommunalråd, förnyade sitt löfte om att en sådan borde införas, om inte genom samtal så genom ägardirektiv.

Lennart Ekdahl och Anita Granqvist.

Lennart Ekdahl och Anita Granqvist.

Välbesökt bostadspolitisk debatt.

Välbesökt bostadspolitisk debatt.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Lösningen på bostadsbristen – ett ökat regionalt inflytande?

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH.

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad, KTH.

 

Det kommunala självbestämmandet över bostadsbyggandet var ämnet för Hyresgästföreningen region Stockholms frukostmöte på torsdagen. Fungerar dagens kommunala planmonopol, eller borde regionen få mer att säga till om när det gäller hur många bostäder kommunerna ska bygga, och av vilken upplåtelseform?

Göran Cars, professor i samhällsbyggnad på KTH, inledde seminariet genom att beskriva situationen i regionen: den akuta bostadsbristen och dess konsekvenser för samhällsekonomin. Göran Cars pekade på tre orsaker till varför vissa Stockholmskommuner knappt bygger något alls:

1. Inställningen att kommunen skulle förlora värden genom bostadsbyggande ”Bygg gärna men inte här”.

2. En stark lokal opinion mot bostadsbyggande

3.”Fel” bostadssökande, till exempel unga som vill bilda familj, vilka för med sig stora utgifter för kommunen i och med att man även måste bygga skolor, utöka barnomsorgen etcetera.

Göran Cars ringade även in tre möjliga vägar för att få även dessa kommuner att bygga bostäder:

1. Föra upp frågan om bostadsbyggande på en regional nivå

2. Alternativt, låta en statlig myndighet tilldela kommunerna ”byggkvoter”

3. Införa incitament för att göra det mer lönsamt för kommunerna att bygga

Efter Göran Cars inledning tog en panel bestående av Charlotte Broberg (M) och Nanna Wikholm (S), landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott,  Boel Godner (S), Per-Erik Kanström (M), och Lars Bryntesson (S), kommunalråd i Södertälje, Upplands Väsby respektive Sigtuna över ordet.

Charlotte Broberg var inte av åsikten att regionen borde ha större makt över bostadsplaneringen, utan ansåg att problemet ligger på fler, och andra nivåer.

Nanna Wikholm ansåg att både stat, region och kommun borde få mer ansvar över bostadsbyggandet, inte bara regionen.

Kommunpolitikernas åsikter var också splittrade. Mest positiv till ett ökat regional inflytande var kommunalrådet i Upplands Väsby, Per-Erik Kanström, däremot poängterade han vikten av att regionen då inte fick makt att minska en enskild kommuns ambitioner vad gäller bostadsbyggandet.

Boel Godner pekade på att Södertälje vill och behöver bygga, men att man saknar resurser för det. Hon ville se en starkare region till att börja med, och mer samarbete kring infrastruktur och även statligt stöd för att bygga hyresrätter.

Lars Bryntesson pekade på att det är två saker som avgör hur mycket kommunerna bygger: politisk vilja och vilka incitament som finns för att bygga. Saknas viljan behövs mer incitament i form av exempelvis statligt stöd.

Flera politiker nämnde Stockholmsöverenskommelsen om tunnebaneutbyggnaden som ett bra exempel på hur stat, region och kommuner kan samarbeta kring infrastruktur och bostadsbyggande.

Moderator under frukostseminariet var Lydia Capolicchio.

För mer information om våra aktiviteter och seminarier, gilla vår sida på Facebook: https://www.facebook.com/hyresgastforeningenregionstockholm

 

Göran Cars, Charlotte Broberg och Nanna Wikholm.

Göran Cars, Charlotte Broberg och Nanna Wikholm.

Charlotte Broberg (M) och Nanna Wikholm (S), landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott,  Lars Bryntesson (S), Per-Erik Kanström (M) och Boel Godner (S), kommunalråd i Sigtuna, Upplands Väsby respektive Södertälje kommun.

Charlotte Broberg (M) och Nanna Wikholm (S), landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott, Lars Bryntesson (S), Per-Erik Kanström (M) och Boel Godner (S), kommunalråd i Sigtuna, Upplands Väsby respektive Södertälje kommun.

 

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

Bostadsbyggandet i Stockholm: De borgerliga litar på marknaden

10 maj, 2014

Stockholms Byggmästareförening arrangerade den 9 maj en bostadspolitisk debatt på Kulturhuset i Stockholm, ”Hur vill politikerna att framtidens Stockholm ska se ut?”. Medverkade gjorde Maria Östberg Svanelind (S), Ann-Margarethe Livh (V), Daniel Helldèn (MP), Joakim Larsson (M), Madeleine Sjöstedt (FP), Per Ankersjö (C) och Erik Slottner (KD). Hyresgästföreningen region Stockholm bevakade debatten.

I debatten som handlade om Stockholms stad visade det sig att samtliga medverkande står bakom att det ska finnas möjlighet till kommunala särkrav vid bostadsbyggande, främst på miljö- och energiområdet. Kristdemokraterna och Folkpartiet var dock inte lika tydliga som övriga.

När det gäller markpris gick en klar skiljelinje mellan de rödgröna och de borgerliga partierna; de borgerliga partierna menade att det är en självklarhet att markpriserna ska vara marknadsmässiga medan de rödgröna partierna menade att marknaden inte har löst bostadsbristen. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tyckte att byggherrarna skulle kunna få tävla om markanvisningar där politiken satt ett hyrestak. Socialdemokraterna menade även att mer än hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Miljöpartiet betonade kvalitetskrav framför ekonomiska. Miljöpartiet ville även se markanvisningar där byggherrarna får en mindre lönsam sådan så att säga på köpet. Centerpartiet ville ha en så kallad skyskrapebonus, alltså rabatt om byggherren bygger högt.

Samtliga medverkande tyckte att planprocessen tar för lång tid. Folkpartiet ville se en avgift vid överklagan och områdesplaner. Även Vänsterpartiet ville ha områdesplanering och då tillsammans med allmänheten. Kristdemokraterna ser gärna bostadsförsörjning som riksintresse och att politikerna är med och detaljstyr hur husen ska se ut, partiet litar inte på byggherrarna på grund av dessas vinstintresse.

När bostadsbyggandets koppling till infrastrukturen diskuterades framhöll Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de ser att Bromma flygplats läggs ner för att istället bygga bostäder. Socialdemokraterna menade att flygplatsen kan läggas ner men på längre sikt. Miljöpartiet är negativa till Förbifart Stockholm medan Socialdemokraterna är positiva.

Slutligen betonade Vänsterpartiet att hyresrätten är viktig för att Stockholm ska kunna vara en kreativ och rörlig stad.

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent sthlmshyresblogg

SCB: Andelen hyresrätter minskar i Stockholmsregionen

8 maj, 2014

SCB presenterar nya uppgifter som visar att antalet färdigställda lägenheter i Stor-Stockholm 2013 ökade med 31 procent jämfört med 2012.

Antalet färdigställda hyresrätter i Stor-Stockholm 2013 i flerbostadshus var 3 204 av totalt 7 731 lägenheter. Hyresrättens andel av antalet färdigställda lägenheter i Stor-Stockholm 2013 i flerbostadshus var 41,4 procent.

Utvecklingen mot en allt mindre andel hyresrätter i Stockholmsregionens bostadsbestånd fortsätter.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson