Hyresgästföreningen region Stockholm i Almedalen 2014

9 juli, 2014

Hyresgästföreningen region Stockholm fanns på plats under Almedalsveckan 2014. Förtroendevalda och anställda arrangerade ett eget seminarium, deltog på andra aktörers seminarier och i övrigt bildade opinion för hyresrättens betydelse för Stockholmsregionen.

Region Stockholm arrangerade seminariet ”Bostäder – nyckeln till Stockholms utveckling”. Regionstyrelsens ordförande hälsade alla välkomna och seminariet inleddes med en kort film som visade Stockholmsregionens utvecklingsmöjligheter och det hot som bromsar utvecklingen, nämligen bostadsbristen. Därefter pratade Daniel Lindén från Kairos Future om framtidens stockholmare och Jan Sturesson från PwC om Stockholms attraktionskraft. Sedan följde en politikerpanel där de medverkande; Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Erik Slottner (KD), Daniel Helldén (MP), Cecilia Löfgreen (M) och Jonas Nygren (S), fick svara på vilket ansvar de tar för Stockholmsregionens utveckling och bostadsbristen. Seminariet avslutades med att Annika Winsth, chefekonom Nordea, Göran Cars, professor samhällsplanering KTH, Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen och Jerker Söderlind, arkitekt Stadsliv AB fick ge sin bild av bostadsbristens betydelse för Stockholmsregionen. Lokalen, med plats för mer än 100 personer, var mer än fullsatt.

Nedan följer kort information om några av de seminarier som Hyresgästföreningen region Stockholm deltog på.

Veidekke

På seminariet släppte bygg- och bostadsutvecklingsföretaget Veidekke rapporten ”Bostadsägarlandet” där företaget bland annat presenterade fem strategier för en ny bostadspolitik; 1) Bostadssektorn ska i grunden vara marknadsbaserad och inte bygga på statliga utbudssubventioner, 2) En allt större andel ägda bostäder, både i det befintliga bostadsbeståndet och i nyproduktionen, ställer krav på en tydlig politik för att stötta ungas etablering på ägarmarknaden, 3) En politik för ägt boende både kan och bör bidra till att skapa en kompletterande hyresmarknad, inte minst lämplig för unga och studenter, 4) Den marknadsbaserade modellen måste gälla samtliga upplåtelseformer, också hyresbostäder, samt 5) Statens roll måste vara att stötta och underlätta för ekonomiskt svaga hushåll.

Veidekke presenterade uppgifter om att en hög andel ägt boende byggs när finansieringen av bostäder är privat medan andelen hyresrätter ökar när finansieringen är offentlig. Annika Winsth menade att det byggs för få bostäder idag – byggandet är det viktiga. Hon menade också att en högre boendekostnad ger en minskad konsumtion i övrigt vilket är en fara för samhällsutvecklingen. Ilija Batljan, vice vd Rikshem var förvånad över att inte fler investerar i bostäder då det aldrig gått att tjäna så mycket pengar på bostadsmarknaden som idag. Han tyckte att pensionskapitalet kan finansiera bostadsbyggandet mer än vad det gör nu.

Skanska

På seminariet framhöll Skanska bland annat att parkeringsnormer hindrar bostadsbyggandet. Göran Cars menade att kommunerna måste tänka långsiktigt och inte fokusera på markpriser utan istället på kvalitet vilket ökar konkurrensen.

BoKlok

På BoKloks seminarium (BoKlok är ett samarbete mellan IKEA och Skanska) tog vd Jonas Spangenberg ställning mot marknadshyror. Hans inställning var att det är bostadsbristen som är orsaken till problemen på bostadsmarknaden, till exempel den svarta marknaden. Det framkom även på seminariet att BoKlok inte känner sig välkomna i Stockholm, deras koncept är inte ”fint nog”. Göran Cars menade att kommunerna har ett ansvar för social hållbarhet; det ska vara ett blandat boende med möjlighet att bo billigt centralt.

IPD

IPD, ett analysföretag som bland annat bedömer lönsamheten när det gäller investeringar i bostadsfastigheter, anordnade ett seminarium där man presenterade uppgifter som visar att det är högre avkastning på nya bostäder än äldre. Ilija Batljan medverkade och framhöll bland annat att det är pinsamt att inte allmännyttan bygger mer då det aldrig varit mer lönsamt att bygga än nu, att markpriserna inte är rimliga i Stockholm, att investera i hyresfastigheter är bland det bästa man kan göra och att kommunerna i Stockholmsregionen är oförutsägbara när det gäller markpolitik.

Riksbyggen

Riksbyggen presenterade sin rapport ”Bostaden är lösningen”. Där framgår bland annat att det är uppenbart att marknaden inte kan försörja samhället med bostäder, att om produktionstakten av bostäder ska kunna öka behövs ett statligt och kommunalt deltagande i finansieringen, att skattesystemet ska vara neutralt i förhållande till olika upplåtelseformer, att det ska satsas på ett mer differentierat bostadsbyggande – i storstadsområdena byggs det i stor utsträckning bostadsrätter och att ingen har presenterat något tydligt alternativ till det system för hyressättning vi nu har.

Slutligen kan konstateras att det är tydligt att Hyresgästföreningen region Stockholms opinionsbildande arbete bär frukt. Bostadsfrågan i Stockholmsregionen är på allas läppar och vid flera tillfällen uppmärksammade region Stockholms representanter att aktörer på olika sätt tagit till sig och använde sig av region Stockholms uttryck och formuleringar. Hyresgästföreningen region Stockholm är en erkänd och trovärdig samhällsaktör som är med och sätter dagordningen.