Arkiv för maj, 2015

Prat om bostad den 27 maj – Unga vuxnas boende i Stockholm

28 maj, 2015
Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

Från vänster: Dina Viksten Abrahamson, Linus Rehn, Imer Yasar, Eskil Engström samt moderatorn Cattis Carlén

 

Onsdagen den 27 maj släppte Hyresgästföreningen region Stockholm den färskt framtagna rapporten om hur unga vuxna i åldrarna 20 till 27 år i regionen bor och hur de vill bo. För att lyfta rapporten och öppna upp för diskussion bjöd regionen in till politisk paneldebatt på Debaser vid Medborgarplatsen i Stockholm.

Simon Safari, styrelseordförande på Hyresgästföreningen region Stockholm öppnade kvällens tillställning genom att presentera sig och hälsa alla välkomna. Därefter tog regionens bostadspolitiska utredare Henrik Ludvigsson vid. Ludvigsson presenterade siffror ur rapporten som visade att andelen unga vuxna med egen bostad har minskat i Stockholms län. Endast 41 procent av 240 947 unga bor i egen bostad, och så lite som 16 procent av dessa bor i hyresrätt. 35 procent av dem som har flyttat hemifrån lever även under existensminimum efter att hyran är betald. En annan viktigt siffra var att 88 600 unga vuxna i Stockholms stad vill ha en egen bostad, men i nuläget saknar det.

Safari menade att en bostad har blivit en lyxvara, och att nya bostäder byggs utifrån efterfrågan och inte utifrån behov, som det borde göras. Vidare menade Safari att Stockholms stads beslut att sänka kraven på inkomst i sina allmännyttiga bostadsbolag är ett steg i rätt riktning. Det gör det möjligt för fler människor med olika förutsättningar att kunna hyra menade han. Men politikerna måste göra det smidigare för byggandet att komma igång, processerna måste gå snabbare om vi vill få fram fler hyresrätter till rimliga hyror på kortare tid.

Efter en kort paus tog paneldebatten vid. Moderator för dagen var Cattis Carlén, projektledare som arbetar med bostadsfrågor för unga vuxna inom projektet Bopinion.

I panelen återfanns representanter från fyra ungdomspartier i Stockholm. Deltog gjorde Eskil Engström från Grön ungdom, Linus Rehn från Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Dina Viksten Abrahamson från Ung vänster samt Imer Yasar från Centerpartiets ungdomsförbund.

När deltagarna presenterade sina åsikter så märktes det snabbt att alla ville att det skulle byggas fler hyresrätter. Dock skilde det sig åt när frågan kom om hur det skulle gå till. Rehn menade att dagens planekonomi försvårar och begränsar byggandet, och att marknadslösningar skulle ge byggföretagen incitament till att bygga mer. Yasar var inne på samma spår och menade att hyresregleringen försvårar och ger inga bra villkor för fastighetsägare och byggföretag, och att man succesivt bör reglera bort den. Viksten Abrahamson höll inte med och menade snarare att problemet ligger i att dagens samhälle är mer marknadsstyrt är förut, och att marknadslösningar skapar större problem, speciellt när det kommer till klasskillnader, segregation och orättvisa boendeformer. Engström tyckte att regeringens förslag på bostadssubventioner till hyresrätter är bra, och att det absolut behövs för att under en kort tid bygga bort den akuta bostadsbristen. Samtidigt menade även Engström att byggnadsprocesserna bör bantas ner så att det går ännu snabbare att bygga nya hyresrätter.

Debatten avslutades med korta svar från deltagarna på vad man kan göra för att påskynda byggprocesserna. Viksten Abrahamson korta svar var att skatten bör höjas, framförallt förmögenhetsskatten. Rhen var inne på ett annat spår och ansåg att fastighetskatten bör tas bort, speciellt för studentbostäder. Yasar påpekade det hon hade sagt förut, att hyresregleringen succesivt bör försvinna. Engströms korta svar var att en utbyggd kollektivtrafik utvidgar även förutsättningarna för nya bostadsbyggen.

 

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Aldrig har så få unga vuxna haft en egen bostad

27 maj, 2015

Av Stockholms läns 240 947 unga vuxna mellan 20 och 27 år bor 41 procent i egen bostad. Det är den lägsta siffran någonsin sedan Hyresgästföreningen region Stockholm gjorde den första undersökningen 2001. Av de unga vuxna i länskommunerna bor endast 38 procent i egen bostad. Andelen som bor i hyresrätt är 16 procent, den lägsta siffran någonsin.

I länet bor 29 procent i osäkra upplåtelseformer. I Stockholms stad är siffran 32 procent. Trenden är även att unga vuxna tränger ihop sig i mindre bostäder. Andelen som bor hos föräldrar ökar, 28 procent. Av de unga vuxna i länskommunerna bor 34 procent hos föräldrar.

Boendekostnader
35 procent av dem som har flyttat hemifrån har, när boendet är betalt, mindre pengar att leva på än vad som behövs, enligt Konsumentverkets rekommendation. 21 procent av dem som har flyttat hemifrån får hjälp att betala sitt uppehälle eller boende. 19 procent klarar nätt och jämnt boendekostnaderna.

Hur unga vuxna vill bo
88 600 unga vuxna i Stockholms län vill ha en egen bostad men saknar det idag. 34 procent tycker att hyresrätten är den bästa upplåtelseformen. Av de unga vuxna i Stockholms stad anser 39 procent att hyresrätten är bäst.

Även stockholmarna i allmänhet tycker att hyresrätten är bra; 90 procent anser att hyresrätten är bättre lämpad än andra boendeformer för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet och 80 procent tycker att hyresrätten ska prioriteras vid nyproduktion.

Bostadsbristens Stockholm
Stockholm är en av de mest attraktiva storstadsregionerna i Europa och växer med cirka 40 000 invånare per år. Befolkningen är yngre än i övriga landet. Samtliga kommuner i regionen har bostadsbrist och framför allt brist på hyresrätter. Bostadsbyggandet är inte tillräckligt och när det byggs prioriteras ägt boende. För att tillgodose behovet från de 88 600 unga vuxna skulle det behövas 59 900 bostäder.

Stockholm är den storstadsregion i landet med lägst andel unga vuxna med egen bostad. I Stockholms län är också andelen som bor hos föräldrarna högre än i övriga storstadsområden och i landet i övrigt.

Av stockholmarna bedömer 81 procent att det blir svårt för tonåringar att skaffa en egen bostad som vuxna. Situationen är så allvarlig att varannan ung person har övervägt att lämna Stockholm på grund av bostadsbristen eller de höga boendekostnaderna.

En ny bostadspolitik
Samhället har ansvaret för att alla ska kunna bo i goda bostäder till rimliga kostnader; bostaden är en rättighet. Staten har gett kommunerna bostadsförsörjningsansvar. Det är genom att bygga fler bostäder, framför allt hyresrätter, som bostadsbristen kan lösas.

Statliga investeringsstimulanser för bostadsbyggande och sänkta inkomstkrav på hyresgäster är två politiska initiativ som är bra för unga vuxna och som Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar. Andra bostadspolitiska förslag från Hyresgästföreningen är:

  • Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter
  • Skattefria underhållsfonder för hyresrätter
  • Rot-avdrag till hyresrätter
  • Miljöpremie för upprustning av hyresrätter
  • Använd de allmännyttiga bostadsbolagen för att se till att alla medborgare i kommunen erbjuds bra bostäder

 

Om undersökningen
Opinionsinstitutet Skop har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning vartannat år sedan 1997 om unga vuxna mellan 20 och 27 år och deras boende. Sedan 2001 särredovisas resultatet för Stockholms län. 2015 års undersökning genomfördes mellan 3 februari och 21 mars. Antal svarande i Stockholms län var 1 115.

Ta del av rapporten: Unga vuxnas boende, Sthlms län2015

 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Bostadsbyggandet på samma nivå som 2014

21 maj, 2015

Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar idag preliminära uppgifter om påbörjade bostäder under första kvartalet i år i Stockholmsregionen.

Antalet bostäder som påbörjades var 2 741. Förra året samma period påbörjades 2 917 bostäder.

Bostadsbyggandet är på ungefär samma nivå som 2014 med hänsyn till att uppgifterna för 2015 är preliminära. SCB bekräftar denna bedömning.

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson

Norra Djurgårdsstaden fortsätter att växa

19 maj, 2015

En av de mest växande stadsdelarna i Stockholm är Norra Djurgårdsstaden. Här ska det inom några år byggas 2000 nya bostäder. Dessa bostäder är en viktig pusselbit i ambitionen om att bygga 40 000 nya bostäder i staden till år 2020 menar stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert (S). En del av bostäderna planeras ligga på en konstgjord ö som ska stå färdig inom några år. De första inflyttningarna planeras till 2019.

Norra Djurgårdsstaden beräknas som det största stadsutvecklingsområdet i hela Sverige. Industrimark ska göras om till en urban stadsdel och totalt beräknas 12 000 nya bostäder uppföras i området till år 2030.

Läs mer här!

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Subventioner ökar bostadsbyggandet

13 maj, 2015

I partiledardebatten i Sveriges Television (SVT) häromdagen menade statsminister Stefan Löfven (S) att subventioner ökar bostadsbyggandet. Annie Lööf (C) hävdade motsatsen, att byggsubventioner inte alls fungerar. SVT kontrollerade fakta och det visade sig mycket riktigt att subventioner gör att bostadsbyggandet ökar.

Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar resultatet av SVT:s granskning.

No Comments » | Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Henrik Ludvigsson