Bostadspolitisk frukost, 29 september 2015

29 september, 2015

Från vänster, Daniella Waldfogel, Robert Hannah, Simon Safari, Nooshi Dadgostar samt Lennart Ekdal

 

Vad är den rätta hyran i Stockholm, och vilken betydelse har hyrorna för samhället och individerna som lever i det? Ja, som ni kanske förstår så handlade dagens bostadspolitiska frukost om just hyror. Hyresgästföreningen region Stockholm hade bjudit in deltagare och åskådare till en paneldebatt för att samtala vidare om ämnet.

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari inledde seminariet med att hälsa alla välkomna och presenterade dagens ämne. Därefter tog samtalsledaren vid, som för dagen var tv-profilen och journalisten Lennart Ekdal.

För att lägga en grund till vidare debatt så välkomnades även privatekonomen Ingela Gabrielsson från Nordea. Gabrielsson inledde med att redogöra för hur det kan se ut för en ensamstående person med ett barn. Siffrorna som presenterades visade, att efter en disponibel inkomst på 23 153 kr så skulle personen i fråga faktiskt till och med gå back cirka 4000 kr i måndaden om hyran låg på 11 000 kr, och alla andra utgifter var betalda. Uträkningarna visade även att ett sambopar med två barn skulle ha svårt att betala en nyproduktionshyra för en större lägenhet, även om den disponibla inkomsten låg på cirka 50 000 kr månaden. En rimlig hyresnivå enligt Gabrielsson bör vara ungefär 20 procent av den disponibla inkomsten.

Per Björklind, förhandlingschef vid Hyresgästföreningen region Stockholm presenterade därefter den nyligen framtagna rapporten ” Vad är rätt hyra i Stockholm?”. Rapporten visar hur hyresstrukturen ser ut, och pekar framförallt på skillnaderna mellan olika områden och vilken standard lägenheterna har. Rapporten visade bland annat att det skiljer i snitt 33 procent i hyra mellan innerstad och yttre ytterstad (exempelvis Rinkeby eller Kista).

Efter Björklinds redovisning av hur hyrorna i Stockholm ser ut, tog paneldebatten vid. Till debatten hade Robert Hannah från Folkpartiet, Daniella Waldfogel, Stockholms handelskammare samt Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet, och Simon Safari från Hyresgästföreningen region Stockholm bjudits in.

Alla paneldeltagare höll med i sak om att hyresrätten är en viktig boendeform. Men däremot rådde det stor meningsskiljaktighet när det kom till vad som är en rimlig hyra, och hur den ska sättas.

Hannah och Waldfogel var inne på att hyrorna måste anpassas mer till marknaden, för att på så sätt stimulera ökat byggande. Waldfogel menade även att hyresmarknaden måste bli mer rörlig för att på så sätt få in människor som står utanför. Hyrorna ska inte höjas direkt utan det ska ske en anpassning och en succesiv höjning menade hon. Hannah ansåg att politiker inte ska lägga sig i hur hyrorna ska sättas, och att en avreglering av dagens hyresmarknad måste ske. En dämpning av hyrorna ska ske genom ett bostadsbidrag menade Waldfogel. Hannah och Waldfogel håll också med varandra när det kom till att skillnaden i hyror måste öka från innerstad till ytterstad, och att det generella geografiska läget måste påverka hyrorna ännu mer än vad de gör idag. Safari menade att det är helt fel väg att gå, och reagerade speciellt på att Waldfogel ville gå tillbaka till ett bidragssamhälle. Safari menade även att skillnaderna i hyra beroende på var man bor redan är höga i dagens Stockholm. Hannahs och Waldfogels idéer skulle innebära en större och ett mer tydligt utanförskap menade Safari. Dadgostar höll inte heller med Waldfogel och Hannah, Sverige har redan en bra hyresmodell menade hon. Modellen måste snarare skyddas. En mer marknadsanpassning skulle innebära stora problem och svängningar för den svenska ekonomin menade Dadgostar, då hyrorna kommer skilja stort från år till år. En ökad rörlighet är inte heller lösning, det behöver snarare byggas betydligt fler bostäder. Vidare påpekade även Dadgostar att politiker absolut måste lägga sig i, och att bostadspolitiken är ett jätteviktigt verktyg för att minska ett ökat utanförskap. Dadgostar framhöll även att rörligheten är högre hyresbeståndet jämfört med ägda boendeformer. Medan Waldfogel framhöll att dagens system kommer urholka viljan att vara fastighetsägare så menade Dadgostar tvärtom. Redan idag gör hyresägarna jättevinster och hyrorna håller på att prisa ut hyresrätten som boendeform till förmån för andra boendeformer, så högre hyror är fel väg att gå ansåg Dadgostar. Simon Safari avslutade samtalet genom att påpeka att både politiker och fastighetsägare måste tänka mer långsiktigt och inte så kortsiktigt.