Region Stockholm i Huddinge

23 oktober, 2015

Simon Safari, regionordförande, Per Fagerberg, ordförande Hyresgästföreningen Huddinge och delar av enheten för kommunikation och opinionsbildning träffade igår Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge och Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och hade ett intressant bostadspolitiskt samtal.

Daniel Dronjak Nordqvist och Malin Danielsson berättade om att Huddinge planerar byggande av 5 000 bostäder varav 2 000 hyresrätter i ett 5-årsperspektiv. Huddinge har inte för vana att upplåta mark med tomträtt.

De framhöll vikten av Sverigeförhandlingen där Huddinge lagt in önskemål om följande infrastruktursatsningar; 1) höghastighetståg som stannar i Flemingsberg, 2) spårväg syd, och 3) tunnelbana till Kungens kurva. Om detta blir verklighet gör de bedömningen att det planerade bostadsbyggandet kan fördubblas. Huddinge ser gärna en samverkan med Hyresgästföreningen region Stockholm om Sverigeförhandlingen.

Simon och Per pratade om andelen hyresrätter i Huddinge (ca 34 procent), den relativt höga borgensavgiften (0,35 procent) som Huge Fastigheter AB ska betala till kommunen – högre än snittet i regionen och lokala nybyggnadsprojekt.

simon o daniel huddinge