Upprustningsfrågan på frukostseminarium

25 november, 2015

 

Upprustning av allmännyttan var temat för dagen när Hyresgästföreningen region Stockholm bjöd in till frukostseminarium. Medverkade gjorde Chris Österlund, Sabo, och Ulf Viktorsson från Botkyrkabyggen.

Upprustningsfrågan är en av region Stockholms största utmaningar de kommande åren; hur ska hyresgästerna få ett reellt inflytande över sin boendemiljö och hur kan vi undvika att hyrorna skenar efter en upprustning.

Ulf Viktorsson inledde med att berätta om hur Botkyrkabyggen tänker kring upprustningar. Den första frågan som de brottades med var hur miljardkostnaderna som en upprustning kostar ska finansieras. I Botkyrka är den största delen av beståndet från miljonprogramsåren, samtidigt har Botkyrka den befolkningen i länet med lägst medelinkomster. Problemen som Botkyrkabyggen stod inför var omfattande, det fanns ett stort behov av upprustning, samtidigt vetskapen om att det fanns en dålig betalningsförmåga hos de boende. Botkyrkabyggen hade inga fonderade medel för att påbörja upprustningsarbetet. Det fanns liten intern förståelse för problemen.

Viktorssons utgångspunkter var respekt för de boende, da hade ingen ambition att byta ut hyresgästerna. De förstod att ingen annan kommer lösa BB2problemen. Ambitionen var att renovera cirka 600 lägenheter om året. Men det krävdes ödmjukhet, förutsättningar såg olika beroende på områden. De upptäckte till sin förvåning att många hus är bra är byggda, troligtvis kommer de att stå kvar när Hammarby sjöstad har fallit ihop. De insåg också att misstag kommer att göras.

Botkyrkabyggens uppgift blev att synliggöra problemen för politikerna, men även gentemot Hyresgästföreningen. Till politiken var budskapet klart: Lös finansieringsfrågan eller få nedgångna förorter som i Frankrike. Vilket politikerna gjorde. Därefter togs det fram planer för hela beståndet utifrån behov. Men innan renoveringarna sattes igång var det viktigt att prata med de boende, trapphus för trapphus, beskriva problemen och berätta vad Botkyrkabyggen tänkte göra. Att stammarna kommer bytas och det innebär nya badrum. I samtalen kom de boende med viktiga åsikter, inte bara när det gällde den inre miljön utan även den yttre. När beslut om renovering ska göras bjuds det alltid in till dialog. Samrådsgrupper bildas, avstämningsmöten hålls under hela resan. Den största överraskningen under resan för Botkyrkabyggen var hyresgästernas smarta och billiga lösningar på deras upplevda problem. På frågan vilka som ska betala för upprustningarna var Viktorsson tydlig, de boende.

Chris Österlund från Sabo pratade om att hållbara hem pressar priserna på upprustningar. Förutsättningarna för upprustningar ser olika ut beroende på regioner, om det handlar om storstäder eller småstäder. Vad som pockar på uppmärksamheten just nu för Sabo och kommunerna är: Integrationsfrågan, att underskottet på bostäder inte har varit så här stort på 50 år, utförsäljning av allmännyttan, upprustningar och energieffektiviseringar.SABO

Många av frågorna har det inte arbetats med på väldigt lång tid vilket innebär att det tar lång tid att ställa om förvaltande organisationer till en ny. Visst har upprustningar har genomförts över åren, men aldrig i den här omfattningen. Österlund jämförde upprustningarna med nybyggandet där hon ansåg att allmännyttan ibland är hyresdrivande för att säkra upp med allt av det senaste, ofta helt i onödan. När det gäller nybyggnation har Sabo tagit fram vad de kallar ”kombohus” i avsikt att pressa priserna och hålla nere hyrorna. Kanske kan erfarenheterna från kombohusen översättas till upprustningar.

Målet nu är att tillsammans med HBV (allmännyttans upphandlingsförening) pressa priserna för renovering och underhåll genom att träffa konkurrensmässiga ramavtal. Troligtvis kan det ge en kostnadsminskning på 25 procent. En tanke är att dela upp delar av projekten för en ökad konkurrens. Projektet kommer att ta cirka tre år att sjösättas. Allmännyttan måste lära sig att prioritera vad som är viktigt. Österlund poängterade att Sabo inte ansvarar för processerna med de boende, det är de lokala parternas ansvar.