Arkiv för mars, 2016

Storsatsning på nya studentlägenheter vid KTH

30 mars, 2016

Campusområdet vid Kungliga tekniska högskolan ska få nya bostäder, det är företaget Akademiska hus som vill bygga 234 nya studentlägenheter i området. Totalt ska satsningen möjliggöra nya hem för 430 studenter och forskare. Byggprojektet omfattar sex nya hus, varav fem kommer bli bostäder. Kostnaden för nybygget beräknas landa på runt 400 miljoner kronor och kommer påbörjas under sommaren 2016, de första inflyttningarna är planerade till slutet av 2017.

Läs mer om projektet här!    

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik, Ungas boende | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Trångsund kan få nya hyresrätter

29 mars, 2016

Imorgon onsdag ska kommunstyrelsen i Huddinge fatta beslut om tillstånd att bygga 165 nya lägenheter i Trångsund. Det är företaget Huge fastigheter som vill uppföra lägenheterna, varav 75 är tänkta att bli studentbostäder. Emil Högberg (S), oppositionsråd i Huddinge kommenterar det framtida beslutet till lokaltidningen Mitt i:

”Vi är glada över att ha fått med oss de borgerliga på ett markpris som tar hänsyn till hyresrätter, men det finns frågetecken om att de kommande hyresgästerna måste betala mycket för vägdragningarna.”

Om besluten att bygga lägenheterna går igenom så kommer man börja arbetet med att uppföra byggnaderna under andra kvartalet 2017.

Läs mer här! 

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Bostadspolitisk frukost, 22 mars 2016

22 mars, 2016

Alla är överens om att det råder brist på hyresrätter i Stockholm. Men vad bristen beror på finns det olika meningar om. För att lyfta frågan och bjuda in till diskussion, arrangerade Hyresgästföreningen region Stockholm ett frukostseminarium. Deltagare från byggbranschen, fastighetsbolag och politiken fick chansen att framföra sina åsikter och lyssna till andra sakkunniga i ämnet. Seminariet leddes av Lydia Capolicchio.

Hyresgästföreningen region Stockholms ordförande Simon Safari öppnade frukosten med att presentera dagens ämne och hälsa deltagare och publik välkomna.

För att lägga en grund till vidare samtal började hållbarhetsekonomen Kristian Skånbergmed att lyfta fram slutsatserna ur sin rapport ”Bobyggande som samhälleligt brobyggande”. Bland annat menade Skånberg att marknaden inte vill bygga bostäder åt människor som inte har köpkraft., vilket leder till ännu större klyftor. Samhället måste se över behoven och bygga hållbart, till exempel genom att minska bilens utrymme i staden för att frigöra plats för boende. Skånberg ansåg också samhället måste ta ett större ansvar när inte marknaden gör det själv, och jämförde bostadsbyggande med infrastrukturbyggande.

Därefter tog debatten vid. Först ut att prata om hinder för att bygga hyresrätter var deltagarna från fastighetsbranschen: Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen, Sven Renström, VD på Olov Lindgren, samt Per Jutner, VD på Einar Mattson. Alla menade att en stor stoppkloss för byggande är få markanvisningar och kostnaderna för dessa, som i sin tur pressar upp hyreskostnaderna. Men också att det är svårt att få ledig mark att bygga på. Alla höll också med om att det behövs mer resurser som kan arbeta med mark- och detaljplansfrågor. Jutner menade även att Einar Mattson vill bygga attraktiva boenden som gör att flyttkedjorna ökar. Jaensson höll inte med, flyttkedjor når inte dem som behöver det allra mest. Det är mer komplext än så, ansåg hon.

Under debattens andra del var det politikernas tur att delta. Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholms stad, menade att staden gör stora satsningar, både genom byggande och rekordmånga markanvisningar. Det som framförallt saknas är en statlig bostadspolitik som underlättar för ett ökat byggande av hyresrätter, ansåg Livh. Ibrahim Khalifa (S), kommunalråd i Sigtuna, höll med om att markfrågan är viktig och att den går att påverka genom prissättning, men poängterade också att mycket mark inte ägs av kommunerna, och att det krävs breda samarbeten. Khalifa menade också att det finns byggbar mark, bara man ser utanför själva staden. Parisa Liljestrand (M) kommunalråd i Vallentuna, ansåg att marknaden sätter begräsningar och skapar en ovilja att bygga hyresrätter. Men också att stora privata markägare utgör hinder för byggande. Vidare pratade Liljestrand om socialt hållbart boende, med blandande boendeformer, där hyresrätten ska vara en attraktiv bostad för alla, och inte bara för dem som inte har råd att köpa sin bostad.

frukost2_web

Från vänster: Parisa Liljestrand, Ann-Margarethe Livh, Ibrahim Khalifa, Lotta Jaensson, Per Jutner och Sven Renström

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson

Delseger för hyresgästerna på Torsgränd

16 mars, 2016

AFA Fastigheter har lämnat in begäran till stadsbyggnadsnämnden om att få riva sina fastigheter på Torsgränd i Stockholm. Husen byggdes 1979-80. Efter ett antal år uppdagades hälsoproblem i en del av lägenheterna beroende på flytspackel. Problemet med flytspacklet anger AFA Fastigheter som skäl för rivning. Tjänstemannautlåtandet inför ärendet gick helt på fastighetsägarens linje och i utlåtandet finns inte en rad om de hyresgäster som bor på Torsgränd och vad de önskar av AFA Fastigheter.

Samrådsgruppen på Torsgränd har gjort ett enastående arbete och uppvaktat politikerna i stadshuset och kontaktat media. Deras arbete har gett resultat, även om det är för tidigt att säga att de har vunnit. Men med tanke på stadsbyggnadsnämndens beslut går det att konstatera att de boende har vunnit en delseger.

Igår beslutade stadsbyggnadsnämnden att:

”- Att återremittera ärendet

- Att därutöver anföra

Att riva ett bostadshus byggt för mindre än 40 år sedan hör till, och ska höra till, ovanligheterna i Stockholm. Fastighetsägarens föreslagna rivning av huset på Torsgränd är att betrakta som en extraordinär åtgärd. Normalt förfarande ska vara att en bostadsfastighet av denna ålder renoveras. I fallet med Sabbatsberg 22 har dock huset byggts med ämnet kasein och att bo i huset har av fastighetsägaren bedömts som hälsofarligt. Respekten för människors hälsa måste sättas i första rummet och en rivning av bostadsfastigheten kan vara motiverad om det är den bästa lösningen på ett hälsoproblem. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att belägga detta. För nämnden är det grundläggande att bedömningen om en rivning görs på så goda grunder som möjligt. Stadsbyggnadsnämnden har i grunden ingen anledning att betvivla kvalitéen på fastighetsägarens utredningar. Men oavsett kvalitéen på dessa måste stadsbyggnadsnämnden i slutändan göra en egen bedömning av behovet av en rivning. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar således ärendet och uppdrar till stadsbyggnadskontoret att ta fram en egen teknisk utredning av huset med avseende på hälsoaspekter och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att renovera bort dessa.”

Läs mer om Torsgränd här.

No Comments » | Okategoriserade | Direktlänk
Skribent Jonas Lundborg

Planer på nya hyresrätter i Husby

15 mars, 2016

Det är företaget D. Carnegie & Co som har planer på att bygga nya hyresrätter i Husby. Totalt rör det sig om 250 lägenheter i två olika områden i stadsdelen. Vid platserna företaget vill bygga står det idag tre parkeringsdäck. I Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd så ser man positivt på förslaget med nya hyresrätter i området. Framöver kommer nämnden se över och ta beslut om detaljplanerna för de påtänkta platserna.

 Läs mer här!  

No Comments » | Bostadsbyggande, Bostadspolitik | Direktlänk
Skribent Mikael Karlsson