Delseger för hyresgästerna på Torsgränd

16 mars, 2016

AFA Fastigheter har lämnat in begäran till stadsbyggnadsnämnden om att få riva sina fastigheter på Torsgränd i Stockholm. Husen byggdes 1979-80. Efter ett antal år uppdagades hälsoproblem i en del av lägenheterna beroende på flytspackel. Problemet med flytspacklet anger AFA Fastigheter som skäl för rivning. Tjänstemannautlåtandet inför ärendet gick helt på fastighetsägarens linje och i utlåtandet finns inte en rad om de hyresgäster som bor på Torsgränd och vad de önskar av AFA Fastigheter.

Samrådsgruppen på Torsgränd har gjort ett enastående arbete och uppvaktat politikerna i stadshuset och kontaktat media. Deras arbete har gett resultat, även om det är för tidigt att säga att de har vunnit. Men med tanke på stadsbyggnadsnämndens beslut går det att konstatera att de boende har vunnit en delseger.

Igår beslutade stadsbyggnadsnämnden att:

”- Att återremittera ärendet

- Att därutöver anföra

Att riva ett bostadshus byggt för mindre än 40 år sedan hör till, och ska höra till, ovanligheterna i Stockholm. Fastighetsägarens föreslagna rivning av huset på Torsgränd är att betrakta som en extraordinär åtgärd. Normalt förfarande ska vara att en bostadsfastighet av denna ålder renoveras. I fallet med Sabbatsberg 22 har dock huset byggts med ämnet kasein och att bo i huset har av fastighetsägaren bedömts som hälsofarligt. Respekten för människors hälsa måste sättas i första rummet och en rivning av bostadsfastigheten kan vara motiverad om det är den bästa lösningen på ett hälsoproblem. Stadsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att belägga detta. För nämnden är det grundläggande att bedömningen om en rivning görs på så goda grunder som möjligt. Stadsbyggnadsnämnden har i grunden ingen anledning att betvivla kvalitéen på fastighetsägarens utredningar. Men oavsett kvalitéen på dessa måste stadsbyggnadsnämnden i slutändan göra en egen bedömning av behovet av en rivning. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar således ärendet och uppdrar till stadsbyggnadskontoret att ta fram en egen teknisk utredning av huset med avseende på hälsoaspekter och de tekniska och ekonomiska möjligheterna att renovera bort dessa.”

Läs mer om Torsgränd här.