Skribents inlägg

Nu utvecklar vi Stockholmshyra – för en konsekvent hyressättning

20 februari, 2017

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende. Nu undertecknar vi därför en överenskommelse för att utveckla hyressättningen i Stockholm.

Stockholmshyra är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets hyra utifrån område, hus, lägenhet och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Stockholmshyra blir grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning inom Stockholms stad.

Idag får fastighetens ålder stor inverkan på hyran i Stockholm. Hyressättningen ska utgå från hyresgästers generella värderingar. Ett viktigt underlag i arbetet med Stockholmshyra är kunskap om vad stockholmarna värdesätter i sitt boende. Parterna har därför låtit TNS Sifo genomföra en undersökning som visar att närheten till kommunikationer värderas allra högst av stockholmarna*. Även läget i staden, fastighetens skötsel och den service hyresvärden erbjuder har betydelse för hur man värdesätter boendet.

Parterna är överens om att arbetet med att utveckla Stockholmshyra ska utgå från den svenska lagstiftningen kring hyressättning (exempelvis besittningsskydd och kollektiva förhandlingar).

– Med Stockholmshyra ska alla hyror sättas utifrån tydliga och överenskomna kriterier som tillämpas och gäller för alla lägenheter – ”lika lägenhet, lika hyra”, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

En viktig utgångspunkt i arbetet är att konsekvenserna inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Eventuella hyresjusteringar kommer därför att införas över tid, i enlighet med lagstiftning och rådande praxis.

Vilka kriterier som påverkar hyran, t ex område, hus, lägenhet och service och en plan för implementering ska finnas på plats till årsskiftet 2017/2018.

– Detta är ett mycket viktigt steg för att säkra hyresrättens framtid och utveckling i Stockholm. Det är viktigt att förutsättningarna är tydliga, både för hyresgäst och hyresvärd, säger Pelle Björklund, VD Svenska Bostäder.

* Undersökningen omfattar 1600 respondenter i Stockholms stad.

Mer information: Frågor och svar om Stockholmshyra

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Alla får rum, säger stockholmarna

10 oktober, 2016

Fler än åtta av tio stockholmare tycker att det finns rum för fler i regionen. Enligt en undersökning som TNS Sifo har gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen region Stockholm tycker 83 procent att det ska byggas mer i Stockholm. Bara nio procent av de tillfrågade tycker att Stockholm är stort nog.

– Vår undersökning visar tydligt att stockholmarna tycker att regionen både kan och borde växa. Och för att det ska ske måste fler bostäder, framförallt hyresrätter byggas, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Varje år växer Stockholmsregionen med 33 000 invånare. 71 788 söker aktivt efter ett boende i Stockholms bostadskö. Men under förra året byggdes endast 4 074 nya hyresrätter i hela regionen, enligt siffror från SCB.

Samtidigt har samtliga kommuner i regionen ett underskott på bostäder, enligt Länsstyrelsens Bostadsmarknadsenkät. Hur många hyresrätter som byggdes skiljer sig åt mellan kommunerna. Stockholms stad byggde under förra året överlägset flest hyresrätter, 1452 stycken.

Fyra kommuner har inte byggt en enda hyresrätt sedan 2013 – Ekerö, Danderyd, Solna och Vaxholm. För att lösa bostadsbristen anser sju av tio invånare att hyresrätten är den boendeform ska prioriteras vid nyproduktion. 61 procent tycker att deras kommun bygger för få hyresrätter. Bara sex procent tycker att det byggs för många.

Undersökningen ger också en dyster bild av hur tonårsföräldrar ser på sina barns möjligheter att hitta eget boende. Hela 91 procent anser att det blir mycket eller ganska svårt för tonåringarna att skaffa egen bostad när de ska flytta hemifrån. Samtidigt anser 93 procent av stockholmarna att hyresrätten är den bäst lämpade boendeformen för ungdomar som vill flytta från föräldrahemmet. Nästan lika många, 90 procent, tycker att hyresrätten är bäst lämpad för personer som vill flytta till Stockholm för utbildning.

– Det är en svår situation för unga som vill flytta hemifrån. Hyresrätten är en boendeform som passar alla skeden i livet, inte minst för unga vuxna, säger Simon Safari. Det är dags för regionens kommuner att ta ansvar för bostadsbyggandet.  Ge de kommunala bostadsbolagen direktiv att investera i nyproduktion av hyresrätter och tidsbegränsa bygglov och markanvisningar. Alla ska få rum!

Ladda ner rapporten här

No Comments » | Bostadsbyggande | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Fastighetsägare gör en genomsnittlig vinst på 19 000 kronor per lägenhet och år

7 oktober, 2016

Rapporten ”Är det lönsamt att äga hyreshus i Stockholm?” från Hyresgästföreningen region Stockholm visar att de privata fastighetsägarna i regionen gör en genomsnittlig vinst på drygt 19 000 kronor per lägenhet och år.

Fastighetsbolagen i rapporten äger och förvaltar över 60 000 lägenheter och har ett marknadsvärde på över 100 miljarder kronor.

I vår rapport visar vi att de privata fastighetsägarna har mycket god lönsamhet:

  • Den genomsnittliga vinsten per hyreskrona uppgick till 25,4 procent.
  • Direktavkastningen var i genomsnitt 7,7 procent. Därmed var den högre än bankernas utlåningsränta.
  • Årsvinsten per genomsnittslägenhet var cirka 19 256 kr.
  • Även som ekonomisk investering är det lönsamt att äga fastigheter. Soliditeten hos de undersökta företagen var i genomsnitt 27,5 procent.

Soliditeten är i genomsnitt hög och reavinster ger en extra avkastning på fastighetsrörelsen. Med direktavkastningar på närmare 8 procent och en vinst per hyreskrona på hela 25 procent ger fastigheterna ett bra resultat. Årsvinsten per lägenhet är hela 19 300 kronor för en genomsnittslägenhet i Stockholm – ett mycket högt resultat.

Ta del av rapporten

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Hyrorna 2016 klara för Upplands-Brohus hyresgäster

11 februari, 2016

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region Stockholm och AB Upplands-Brohus är avslutade. Det blir en hyreshöjning på 0,75 procent från den 1 mars 2016. Upplands-Brohus hade ursprungligen yrkat på en höjning på 2 procent från 1 januari 2016.

Anledningen till höjningen är ökade kommunala taxor och ökat underhåll.

Idag kostar en normaltrea på 75 kvadratmeter 6 894 kronor per månad hos AB Upplands-Brohus. En hyreshöjning på 0,75 procent innebär 44 kronor mer per månad.

Överenskommelsen gäller för AB Upplands-Brohus cirka 1 945 lägenheter.

No Comments » | Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius

Nu spelar kostnaderna plötsligt ingen roll

26 november, 2015

Simon Safari svarar Fastighetsägarna Stockholm i SvD:

Det är rörande hur Billy McCormac numera värnar om de bostadslösa. Det intressanta är att just de bostadslösa som han refererar till, är de som har så gott om pengar att de skulle kunna efterfråga bostäder med marknadshyror. Men hur blir det med alla andra, Billy? De som har normala inkomster, ensamstående föräldrar, de unga som vill flytta hemifrån eller till Stockholm för jobb och studier? De kommer inte att ha möjlighet att efterfråga lägenheter med de hyror som Fastighetsägarna strävar efter.

Billy McCormac kommer inte med något nytt i sin replik till vår artikel. Det är samma gamla skåpmat. Men inget blir en sanning bara genom att upprepas in absurdum. Det finns absolut ingenting som visar på att byggandet skulle öka om hyressättningen släpps fri. Inget över huvud taget. Inte heller finns några som helst indikationer på att kriminaliteten (?) skulle minska om fastighetsägarna får höja sina hyror så mycket de vill. Och det är knappast den djupa kris som Billy McCormac påstår att hyressättningssystemet i regionen befinner sig i, som orsakar bostadslösheten. Det torde istället vara bristen på bostäder, eller hur?

Vad det gäller de ”sakfel” Billy McCormac påstår sig rätta, finns den redogörelsen redan i rapporten, så några fel handlar det inte om. Att direktavkastningen är 7,7 mot bokfört värde och runt 4 mot marknadsvärde är en klar indikation på hur lönsamt det är för bolagen och hur marknadsvärdena skjuter i höjden. Här finns inget utrymme för tvivel om hur lönsamt det är att äga hyresfastigheter i Stockholmsregionen.

Billy McCormac menar också att fastighetsägarnas lönsamhet inte skulle ha någon betydelse för hur hög hyra hyresgästerna ska betala. Det är ett märkligt resonemang. Att bruksvärdet ska baseras på olika faktorer som förvaltningskvalitet och standard är en sak. Men de årliga hyresförhandlingarna som sker mot bakgrund av kostnadsutvecklingen är en helt annan sak. Det borde Billy McCormac känna till och att han här visar en djup okunnighet om den saken är alarmerande.

De årliga hyresförhandlingarna ska ta hänsyn till det ekonomiska läget som råder i samhället. Här har räntor, inflation och andra kostnadsökningar och –sänkningar en stor roll. Det brukar inte vara några problem för Fastighetsägarna att  hävda att hyresgästerna via hyran ska vara med och betala för de ökade kostnader bolagen har. Men nu befinner vi oss i ett ekonomiskt läge när bolagens vinster ökar markant och där kostnaderna ligger still. Då kommer Fastighetsägarna med andra argument och plötsligt har kostnader ingen betydelse utan nu ska hyrorna höjas för att de ska höjas?

Hyresgästföreningen region Stockholm håller med om att en översyn av hyressättningen i Stockholmsregionen behövs. Vi vill dock betona att hyrorna ska sättas efter hyresgästernas generella värderingar och inte efter en enskild hyresgästs värdering.

Simon Safari
Ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm

Länk till artikeln

No Comments » | Bostadspolitik, Hyresförhandlingar | Direktlänk
Skribent Gunnel Cirverius