Varför hyresrätt

Varför är hyresrätten viktig?
Hyresrätten är en enastående boendeform som passar i alla skeden i livet. I en hyresrätt har du möjlighet till ett bekymmersfritt boende som anpassar sig efter dig och inte tvärtom. Du kan lätt byta lägenhet när din livssituation förändras utan krav på lån, mäklararvoden och kontantinsatser. I en hyresrätt ringer du hyresvärden när något behöver repareras. Hyresrätten är ett tryggt och bekvämt boende med stor valfrihet både för dig som vill bo en kortare tid och för dig som har hittat hem.

Hyresrätter leder till ökad flexibilitet inte bara för dig personligen utan också för samhället i stort.

Ett hållbart samhälle
Hur vi bor påverkar välfärden och vår gemensamma utveckling på lång sikt. Därför måste vi ha en helhetssyn och inte skilja bostadsfrågor från andra samhällsfrågor. Boendemiljön och bostadsförsörjningen är betydelsefulla faktorer för att bygga upp ett hållbart samhälle. Bara då kan vi få ett samhälle med ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet.

Näringsliv och arbetskraft
I dag har företag svårt att rekrytera arbetskraft i Stockholm eftersom utbudet av bostäder, och då framför allt, hyresrätter är begränsat.

”Fler bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden ger fler jobb. Därför behöver bostadspolitiken ses över ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Att tänka på hur bostadsmarknaden fungerar när arbetsmarknaden diskuteras är något som görs för sällan. Det menar Magnus Henrekson, professor i ekonomi och chef på Institutet för näringslivsforskning.”

Tillväxten i regionen
Under 2012 ökade Stockholms befolkning med 36 000 invånare och inget tyder på att takten minskar, snarare tvärtom. Den snabba befolkningstillväxten ställer stora krav på tillgång till bostäder i regionen. I dagsläget visar beräkningar att det saknas drygt 110 000 bostäder. Det har gjort det allt svårare för framför allt unga och nyinflyttade stockholmare att finna en lägenhet.

Fler hyresrätter leder till ökad tillväxt. Hyresrätten är viktig för att behålla och utveckla en stark och dynamisk storstadsregion.

En undersökning från försäkringsbolaget If visar att många ungdomar drabbas hårt av bristen på bostäder.

 12 procent av de svarande i åldrarna 18–29 år uppger att de tackat nej – eller avstått från att söka jobb eller utbildning – de senaste tre åren på grund av risk för bostadsbrist.

– Det här är ett problem som man måste ta på större allvar än vad man gjort hittills. Många unga som vill utvecklas får inte möjlighet till detta på grund av bostadsbristen, det är ju rent tragiskt, säger Daniel Claesson, pressansvarig på If. Undersökningen visar att bostadsbristen har blivit ett samhällsproblem.”

Infrastruktur
”I Stockholms län är transportinfrastruktur och bostadsbyggande nära sammankopplade. Nya vägar och spår ökar tillgängligheten och öppnar upp för att bygga nya bostadsområden. Den utbyggnad av tunnelbanenätet som skedde i Stockholm på 1950- och 1960- talen var en nödvändig förutsättning för alla de nya förorter som kom till under den tiden. De senaste decennierna har länet ständigt fått en svag tilldelning av de statliga infrastrukturinvesteringarna i förhållande till befolkning och produktivitet. Kraftiga satsningar på investeringar i regionens transportinfrastruktur skulle därför främja ny bebyggelse.”
(Barbro Engman, Hyresgästföreningen, och Maria Rankka, Stockholms handelskammare, på SvD Brännpunkt 2011-02-18)

Ekonomisk stabilitet
Länder vars sociala värderingar statusmässigt jämställer ägande av bostad och boende i hyreslägenhet har en lägre andel bostadsägare. Detta ger en jämnare och stabilare prisutveckling på bostadsmarknaden utan alltför stora svängningar som kan orsaka finansiell instabilitet, skriver Hedi Bel Habib, fil doktor, forskare och samhällsdebattör.

”Bostadsbubblor tycks således utvecklas i kulturgeografiska områden som värderar bostadssägande högt och betraktar hyresboende som andra klassens medborgare. Detta leder till en högre andel bostadsägare, övervärderade bostäder, prisbubblor och ökad finansiell instabilitet. Däremot har kulturgeografiska områden som statusmässigt jämställer ägande av bostad och boende i hyreslägenhet stabilare bostadsmarknader och lägre risker för bostadsbubblor.”

Minskad segregation
Områden med blandade boendeformer minskar segregationen i samhället. Alla kommuner måste se till att det finns en betydande andel hyresrätter och att förmedlingen av dem sker efter objektiva, öppna principer.

”Hyresrätten behövs som en nödvändig förutsättning för att skapa integration i boendet. Den är viktig som en motkraft till gentrifieringen särskilt i innerstaden men också i närförorter”, säger Elisabeth Lilja, docent vid Stockholms universitet och författare till boken Den segregerade staden.

De kommunala bostadsbolagen är ett bostadspolitiskt verktyg med flera viktiga funktioner. Förutom att skapa nya bostäder kan kommunen använda sina bostadsbolag för att direkt påverka både omfattning och inriktning på bostadsbyggandet. På så sätt får vi ett varierat utbud med bostäder.